Bestuursvergadering 23-02-2015

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter), Edith Carelsen, Nico de Danschutter, Ronic Weijenberg (notulen), Liselotte Groeneveld, Mirjam Roth, Louis Honders, Arend van der Woude

Afwezig met mk:     Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester)

 • Opening

 

Louis en Mirjam stellen kort zich voor.

 • Mededelingen

 

Nico wil graag agendapunt 10 toegevoegd zien.

Kees Ijzelenberg heeft laten weten dat de werkzaamheden bij de dorpsraad niet aansloten bij zijn interesse en dat hij derhalve niet langer geïnteresseerd is.

 • Goedkeuring notulen 20-1-2015

 

Deze worden goedgekeurd en zijn inmiddels doorgestuurd naar de gemeente.

 • Ingekomen stukken

 

  1. Gastles gemeentebestuur: Iedereen heeft interesse: liselotte kan op dinsdagmiddag.  Mirjam geeft haar nieuwe rooster nog door. Edith kan ev. op dinsdag. Louis kan altijd. Arend kan aansluiten. Henk scant de reader van een eerdere cursus in en mailt deze door aan alle aanwezigen.
  2. Bijeenkomst penningmeesters (nog geen datum): Henk wil Wanda opgeven. Louis gaat graag mee.
  3. Subsidiebijeenkomst 25 maart as: Ronic gaat. Edith wil mee, Wanda ev. ook wanneer zij niet op vakantie is
 •           Plannen viaduct en Noordijk-V
 • VZ vat de bijeenkomst hierover samen. Aanwezige instanties: gemeente, OVB, Jachthaven Bruinisse, Dorpsraad en Rijkswaterstaat.
 • Noordijk krijgt nieuw riool en wegdek. Het wegdek tot aan de kruising Groeneweg wordt vernieuwd. Alles na 1 april.
 • De ‘racebaan’ (afrit Noorddijk/Hageweg) heeft de aandacht. Toegang tot de mossel ook. Snelverkeer wordt ondergeschikt aan langzaam verkeer.
 • Stoep vanaf viaduct wordt stuk breder.
 • Viaduct wordt aangepakt: wij zijn om ideeën gevraagd:

Verlichten, Pimpen, Graffiti (Liselotte oppert een prijsvraag op haar opleiding)welkomstbord voor de toeristen, activiteitenbord

Secr. vraagt tekening op via Mariëlle Schenk en zal onze suggesties doorgeven. Nico laat weten dat de Rijksstraatweg in mei aantal weken dicht gaat. Secr. zoekt dit uit.

 • Financiën-Henk
 • Kascontrole-Ronic

 

VZ licht de werking van de kascommissie toe aan de aspiranten. De jaarrekening heeft geen verrassingen opgeleverd. De kascommissie komt op 23 april nog met een aantal aanbevelingen voor het bestuur.

 • Behandeling subsidieaanvragen-Henk

Gesprekken met verenigingen/stichtingen zijn in volle gang. VZ en PM vinden dat dit echt een toegevoegde waarde heeft. Iedereen is op de openbare vergadering uitgenodigd. De aanvragen voor 2015 gaan we honoreren (VZ stuurt een overzicht naar de PM) In de loop van het jaar bezinnen we ons op ev. nieuwe voorwaarden. Secr. zal hierover nog een bericht sturen naar de aanvragers.

 • 70 jaar dodenherdenking 2015-Nico

 

Nico benadrukt dat hij wil helpen met de voorbereidingen, maar is die dag afwezig.  Alle aanwezigen zijn het erover eens dat de Dorpsraad deze dag moet blijven organiseren. VZ zal de bijeenkomst leiden. Secr. zal de Esther Roth-Kievit vragen het draaiboek van voorgaande jaren te e-mailen en de 3 scholen uitnodigen. De werkgroep voor dit evenement bestaat uit: Henk, Edith en Ronic.

 • Netwerkbijeenkomst 12 maart-Ronic

 

Deze bijeenkomst wordt kort toegelicht door de secr. Dorpsraad ondersteunt dit evenement financieel met € 500,– (de kosten van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie) De leden en aspiranten zijn van harte welkom op deze avond (inloop 19.30 uur) in de kantine van de Bruse Boys.

 • Bijeenkomst Thuis in de Kern 23 april 2015-Henk

 

Mels Hoogenboom (SMWO) komt maandag 2 maart 08.30 uur naar Bruinisse om de voorbereidingen te bespreken. Aanwezig namens de dorpsraad: VZ/secr/Edith/Louis.

 • 50 jaar Grevelingendam 1 april 2015-Nico

Ria Geluk heeft het idee geopperd aan deze gebeurtenis aandacht te besteden. Nico is al bij de burgemeester geweest. Helaas is er geen subsidie mogelijk. Alles moet dus op particulier initiatief. Daarna is er overleg geweest met Henk van den Ouden en echtpaar Bout. Er komt een tentoonstelling in Brusea. De dorpsraad denkt na over ev. aanvullende acties.

 • Actielijst

Deze wordt bijgewerkt.

Naar aanleiding van het gesprek met het BOC worden de volgende actiepunten doorgesproken m.b.t. Koningsdag 2015:

– VZ vraagt of wethouder Vd Bos wil spreken

– Secr. zal genodigden aanschrijven

– Mirjam vraag haar broer of hij het geluid kan verzorgen

– Vrijwilligers ballonnen opblazen: Ronic, Mirjam en Liselotte

 •  Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 •  Afsluiting

De VZ bedankt de aanwezigen en spreekt de hoop uit dat iedereen op 12 maart as          aanwezig zal zijn. De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 30 maart 20.00 uur.

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.