Notulen Bestuursvergadering 17-03-2014

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter en Wanda Asmuss-van der Gaag
Gast: Antoine de Ceuster, Zeeuwland
Afwezig m.k. Esther Kievit, Edith Carelsen
__________________________________________________________________________
1. Opening
Henk verwelkomt iedereen op de vergadering en licht, op verzoek van Wanda, de positie van Zeeuwland kort toe.

2. Gesprek met Antoine de Ceuster van Zeeuwland.
Henk reikt de agenda uit en stelt iedereen voor. Dhr. de Ceuster (AdC) laat weten dat hij het jammer vindt dat hij zo weinig in contact staat met de dorpsraden en de leden niet meer (h)erkend op straat. Daarom wil hij een jaarlijks een rondje langs alle raden doen want de dorpsraden zijn belangrijk voor Zeeuwland. Hij stelt Jan Hoogendoorn voor die Ad van der Heijden (vervroegd pensioen) opvolgt als klantmanager voor Bru.
– Oranjedok: er is een overname partij, de contracten liggen er al en Zeeuwland verwacht binnen enkele dagen weer te kunnen starten. De huizen kunnen gekocht worden. Nieuws zal per brief gecommuniceerd worden. De rest van het project heeft geen vertraging opgelopen.
– In 2014 moet Zeeuwland 10% van het vermogen afdragen aan de belastingdienst. Om financieel gezond te blijven is gekozen voor een reorganisatie: van 47 naar 33 fte moet een besparing opleveren van 8 ton op 5.2 miljoen per jaar.
– Men gaat actiever woningen verkopen ook in Bru. Redenen: 105 op het totaal van 400 woningen.
– Zeeuwland vindt krimp een negatieve term, men vindt de vergrijzing een grotere uitdaging. Zeeuwland wil vooral de kwaliteiten van Schouwen Duiveland benadrukken. Nico benadrukt dat de woonvisie van de gemeente
te rigide is en hoopt dat Zeeuwland zich hiervan bewust is.

3. Begrotingen 2013 en Subsidie aanvragen 2014.
We keuren Henks voorstel goed.
BOC 1.000,–
Club van Sinterklaas 250,–
SFB 1.000,–
Ons Genoegen 200,–
Wielerronde 200,–
Scouting 500,–
Huize Gezelligheid 250,–
Visserskoor 250,–
Koor The Message 250,–
Jeugdbrandweer 200,– (al uitgekeerd)

Ronic zal de subsidie voor de kerstversiering € 250 bij gemeente navragen en zal iedereen inlichten. Henk zal de stortingen regelen (Wanda vraagt reader aan)
Subsidie voor de BOC zal na Koningsdag worden uitgekeerd, na aftrek van onze kosten.
Nico en Ronic zullen de 3-jarige aanvraag bij de gemeente verzorgen volgende week. Wij zullen onze doelstellingen voor aanvraag/uitkering aanscherpen.

4. Zwerfvuilactie 20-3
Edith en Wanda nemen de begeleiding van Ronic over. Alle partijen zijn ingelicht en we hopen op een grote opbrengst.

5. Rondje Bru 26-3 14.00 uur
Henk zal met Peter de Winter en Harrie Davidse een rondje Bru fietsen (start bij Henk thuis). Aandachtpunten:
– Stand van zaken tegelwerk rond speeltuin park
– Verkeersspiegel op de Noorddijk
– Uitbreiding fietsenstalling
– Smiley Dr.de Kockstraat ter hoogte van de tennisbaan
– En wat verder opvalt

6. Presentje Wim
– Nico zet zich in om iets passend te zoeken

7. Windmolens
– Henk zal binnenkort tijd proberen vrij te maken om betrokken partijen te benaderen om krachten te bundelen.

8. Leden werven.
We besluiten achterop de agenda voor de openbare vergadering wederom een ledenoproep te plaatsen. Ronic zal de eilandelijke kranten benaderen voor een redactioneel stukje en een oproep plaatsen op www.bru.nu.

9. Dodenherdenking
Ronic zal Wim bellen. Wanner hij niet kan/wil gaat het dit jaar niet door omdat het evenement op zondag valt.

10. Subsidie senioren SMWO
We zullen ouderenclubs en het bestuur van het dorpshuis erbij bettrekken en onze ondersteuning toezeggen. Ronic schrijft een brief (met bijlage) met een kopie naar Nico en Henk voor de kerken.
Het uitblijven van een subsidie zorgt ervoor dat wij besluiten dat de seniorenmiddag moet vervallen. Ronic communiceert dit met ’t Opper

11. Openbare vergadering 17-4-2014
Henk zal Jos Bije (ons) uitnodigen om te spreken over zijn mening dat dorpsraden die meer macht zouden moeten hebben. De andere dorpsraden zullen hiervoor worden uitgenodigd.
Aftreden Ronic en Esther, aanstelling aspirant leden
Akkoord op jaarrekening 2013 door kascommissie. Henk vraagt de stukken op.
Henk zal Wout vd Berg vragen of hij wil spreken

12. Afsluiting
Omdat alle aandacht vragende zaken zijn besproken besluiten we om de vergadering van dinsdag 25 maart niet door te laten gaan.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.