Bestuursvergadering 25-02-2014

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter , Esther Kievit, Edith Carelsen en Wanda Asmuss-van der Gaag
___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen
3. Ingekomen stukken december/januari/februari
4. Evaluatie nieuwjaarsreceptie – Ronic/Henk
5. Evaluatie oproep hardrijders in de bebouwde kom – Ronic
6. Masterplan Dorpshuis – Henk
7. Begrotingen 2013 – Subsidieaanvragen 2014 – Esther
8. Financiële stand van zaken – Esther
9. Rondje projecten en updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
– Bezoekje aan Eric Meerdink
– Verzoek aanvulling weggeslagen zand strandje Boomdijk
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.