Bestuursvergadering 25-06-2013

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 25-06-2013
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter) en Ronic Weijenberg (notulen)
Afwezig m.k.: Wim Jumelet, Nico de Danschutter, Eric Meerdink en Esther Kievit

___________________________________________________________________________

1. Opening
Ofschoon alleen Henk en Ronic aanwezig zijn wordt besloten de vergadering toch – hetzij in afgeslankte vorm- te laten doorgaan omdat er zo nog een aantal zaken kunnen worden doorgenomen en doorgezet.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken mei

2013.06.01 Zeeuwind Beknopte samenvatting update Krammer Windmolenpark Allen Ter info
2013.06.02 Bruse Boys Kaarten Sparta Toernooi Allen Ter info
2013.06.03 BTL Offerte trapveldje Allen Opdracht
2013.06.04 Gemeente SD Dag vd Dialoog nieuwsbrief Allen ter info
2013.06.05 Deltacommissaris Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.06.06 Gemeente SD Afspraak dorpsraad windmolenpark Allen Henk en Nico 27-6
2013.06.07 Gemeente SD Bouwrijp maken bedrijventerrein Allen Ter kennisgeving
2013.06.08 Gemeente SD Inspraak woonvisie Allen Ter info
2013.06.09 Gemeente SD Riolering vervangen Botterstraat Allen Ter info
2013.06.10 Bestuur dorpshuis Toekomst dorpshuis Allen Agendapunt 4.
2013.06.11 Kuit-Greijn Pacificatie voorstel Allen Ter info
2013.06.12 N. van As Kinderdisco Niet Toelichting Ronic
2013.06.13 Gemeente SD Nieuwsbrief 4 Allen Ter info
2013.06.14 Welzijnshuis VitOK thuis in de Kern Allen Zie onder
2013.06.15 Scoop Open Huis 21-22 juni Allen Wij zijn niet geweest
2013.06.16 T. Bom Interview dorpsraad Henk Zie onder
2013.06.17 M van ‘t Veer Voorgenomen sluiting Ziekenhuis Allen Ter info
2013.06.18 Welzijnshuis Uitnodiging 12 juni Allen We zijn niet geweest
2013.06.19 Zeeuwind Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.06.20 Zeeweringen 3 nieuwsbrieven allen Ter info
2013.06.21 ZVKK Aankondiging workshops allen Wij zijn niet geweest
2013.06.22 Krelloprint Factuur aankondiging seniorenmiddag Esther Ter betaling
2013.06.23 Kerkenraad Bruinisse Uitnodiging expositie Allen Ter info

2013.06.14:VitOK: we wachten dit even af.
2013.06.16:Interview Bom: Het ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Landbouw is bezig om m.b.t. de plattelandsontwikkeling meer met alle stakeholders samen te werken. Dit interview ging erover hoe dat op dorpsniveau zou moeten. Er komt een boekje met daarin o.a. alle interviews

4. Ontwikkelingen Dorpshuis – Henk
Henk heeft het hier met Nico over gehad. De dorpsraad wil graag in het voortraject overleg met het bestuur om diverse signalen te bespreken. Henk zal het bestuur per email benaderen.

5. Strandje – Henk
Henk en Nico hebben op het strandje een bespreking met Risto de Pagter gehad. Men was verbaasd over de begroeiing waar gras moet staan en de grote bult midden op het terrein. Het plan van BTL keurde men af. De gemeente heeft Wilco vd Maas verzocht om de bult af te graven. Ronic zal de door Henk aan te leveren samenvatting van het overleg aan Jacqueline van Burg terugkoppelen aan Jacqueline.

6. Trapveldje – Henk
De opdracht is aan BTL gegund en de Zuidhoek is afgezegd. Henk zal het tijdspad opvragen bij BTL zodat Ronic dit met Harrie Davidse, Rabobank en Nutsfonds kan communiceren.

7. Evaluatie seniorenevenement
Wegens afwezigheid van Esther zal dit in de volgende bestuursvergadering worden besproken.

8. Rondje projecten – Allen
Henk+Ronic:
Ronic zal Peter de Winter, gemeente Schouwen-Duiveland vragen om een overleg met als agendapunten: uitbreiding fietsenstalling en de oversteekplaats N57
Oversteekplaats N59. Haalbaarheid/onderzoeken/update.
De wervingsfolder schuiven we naar september, omdat de vakantieperiode inmiddels is aangebroken.
Het is de BOC niet gelukt om nieuwe leden te werven. Het gevaar is niet ondenkbaar dat deze zal worden opgeheven. Henk wil de mogelijkheden onderzoeken om meer te gaan samenwerken.

9. Afsluiting
Vanwege de vakantie van Henk wordt besloten de juli vergadering te laten vervallen.
De volgende bestuursvergadering staat derhalve gepland op dinsdag 27 augustus as om
20.00 uur bij Esther thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.