Bestuursvergadering 28-05-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit en Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
__________________________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen, inclusief de gasten de heren Spaans en Wallenburg, van harte welkom.

2. Update Krammer windmolenpark – Zeeuwind/Deltawind – Spaans/Wallenburg
De beide heren geven de dorpsraadleden een update over de stand van zaken. Een samenvatting is als apart document bijgevoegd.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken mei
2013.05.01 Scoop Gemeenteraadsverkiezingen Allen Ter info
2013.05.02 Klaverblad Cursusaanbod Allen Wie wil?
2013.05.03 DR Zonnemaire Wisseling secretaris Allen Ter info
2013.05.04 T. vd Hulle Conflict bestuur dorpshuis Allen Wat gaan we doen?
2013.05.05 Deltacommissaris Deltanieuws jrg 3 nr 2 Allen Ter info
2013.05.06 Scoop Vooraankondiging nieuwe staat van Zeeland Allen Ter info
2013.05.07 Gemeente SD Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.05.08 Gemeente SD Dodenherdenking 2013 Allen Wij zijn niet geweest
2013.05.09 Gemeente SD Enquête openbare ruimte Allen Ronic heeft al ingevuld
2013.05.10 Gemeente SD Koninklijke onderscheiding Allen Willen wij iemand voordragen?
2013.05.11 Gemeente SD Ontvangstbevestiging stukken leefbaarheidsbudget Allen Ter info
2013.05.12 Gemeente SD Toestemming kleedjesmarkt Allen Ter info
2013.05.13 Gemeente SD Verspreiding informatiefolder Ronic Gaat hier nog op door
2013.05.14 Gemeente SD Inventarisatie voorzieningen Ronic Ronic heeft al ingevuld
2013.05.15 OVB Aanvraag gesprek Allen Nog reageren
2013.05.16 R. van Veldhuizen Tijdelijke invulling gat van Bru Allen Nog reageren
2013.05.17 Div. dorpsraden Behoud van kleine school Allen Ter info
2013.05.18 Gemeente SD Vervanging riool Botterstraat Allen Ter info
2013.05.19 Senser Factuur herstel graffiti schade Henk/Esther Ter betaling
2013.05.20 M. Reurich Aanvraag subsidie Allen Nog reageren
2013.05.21 T. Bom Verzoek gesprek dorpsraad Henk Is reeds geweest
2013.05.22 EGM Uitnodiging energiecafé Allen Niemand geweest
2013.05.23 Zeeuws Landschap Uitnodiging Lijnen in het Landschap Ronic Niet geweest
2013.05.24 Provinciale Staten Uitnodiging Zomertour Zeeland Allen Wie wil?
2013.05.25 vd Berge Reactie op woonvisie Allen Nog reageren
2013.05.26 Welzijnshuis WAK 2013 Allen Ter info
2013.05.27 Zeeweringen Div. email nieuwsbrieven Allen Ter info

2013.05.02: geen interesse
2013.05.04: zie punt 5
2013.05.10: Henk heet het op Bru.nu en Twitter gezet. Dorpsraad zal zich hier niet actief in opstellen.
2013.05.15: zie punt 6
2013.05.16: zie punt 6
2013.05.20: Helaas, het potje is leeg.
2013.05.24: Wanneer het in het schema past zal Henk wellicht gaan
2013.05.26: Henk en Nico willen deze schrijver graag spreken en regelen een afspraak.
.

5. Ontwikkelingen dorpshuis – Henk
T. van der Hulle schetst zorgelijke ontwikkelingen. DR besluit het bestuur uit te nodigen om hun toekomstvisie door te nemen. Ronic regelt de uitnodiging naar dhr. Bos en zal Tonie laten weten dat de DR contact zal zoeken met het bestuur.

6. Bespreekuurtje OVB-Dorpsraad – Henk
– a. 2013.05.15: we willen de OVB en DR bestuurlijk loskoppelen maar het is wel goed om elkaar bv eens in de 3 maanden informeel te spreken.
– b. 2013.05.16: DR is er blij mee dat alle plannen toch doorgang lijken te vinden. De ideeën van de DR: alles mooi egaliseren en ev. verharden of mooie bloemen. Verder geven we hem het advies om te peilen via bru.nu of de krant en zullen hem onze hulp daarin aanbieden.

7. Cameratoezicht bushalte – Ronic
Op de diverse signalen van fietsdiefstal en vernielingen bij de bushalte is Ronic in gesprek gegaan met Hak Beveiliging. De 2 opties zijn beide niet optimaal:
– Een nepcamera werkt slecht korte tijd preventief. Zodra bekend is dat deze geen echte beelden opneemt is het effect weg.
– Een echte camera heeft constante stroom en internet nodig en iemand die de beelden uitleest. Volgens Hak is de kans nihil dat de gemeente deze verplichting op zich neemt.
Daarom ziet de raad toch meer heil in een scala van andere preventiemaatregelen:
– Ouders hun verantwoordelijkheid laten nemen: goed slot op de fiets en de fiets niet op vrijdag- en zaterdagnacht laten staan bij de bushalte
– Politie/buurtcoaches etc. meer laten surveilleren op de locatie
– Uitbreiding fietsstalling met beter af te sluiten fietshaken. ( actie Ronic – Peter de Winter.

8. Orientatiegesprek R. Huizer – Henk
Ondanks een leuk en open gesprek en een aanvankelijke positieve uitkomst heeft dhr Huizer toch besloten (voorlopig) niet toe te treden tot de DR. Ronic zal dit communiceren met Welzijnshuis.
Om meer leden te vinden gaan de leden zelf weer actief mensen benaderen:
– Esther zal Martine benaderen
– Henk zal Rien Kleppe benaderen wanneer er concrete plannen voorliggen betreffende het moutainbike parcours
– Ronic vraagt Marianne Ketting
– Ronic zal de tekst voor de flyer in hoofdlijnen op papier zetten en naar Henk toe mailen.
– Nico schrijft een stukje voor de website

9. Seniorenevenement – Eric+Esther
Helaas is Eric te druk met verbouwen en verhuizen om te helpen met de organisatie. Henk zal proberen zijn plaats in te nemen. Er is besloten tot een maaltijd met aspergesoep, salades en ijsje na. Esther en Ronic zoeken nog entertainment. Ronic zal de uitnodiging opstellen.

10. Rondje projecten en updates – allen
Zie bijgewerkte actielijst.
Evaluatie Dodenherdenking: er wordt besloten om volgend jaar te verzamelen in de zaal. De planning bleek te ruim. We gaan derhalve de scholen nu blokjes van 4 minuten geven die ze moeten vullen. DR gaat nadenken hoe de mensen na afloop nog even bij elkaar te houden voor een kopje koffie.

11. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– Er is toestemming verleend voor het organiseren van 5 kleedjesmarkten. Ronic zal R. de Pagter dranghekken laten brengen op de bewuste dagen.
– Ronic zal Pethy een keertje porren voor de datum openbare najaarsvergadering
– Trapveldje: Ronic zal contact met de gemeente opnemen of het voetpad nu wel of niet mag worden weggehaald.
Nico:
– Heeft contact gehad met Stichting Promotie Yerseke: een club van particulieren die geen subsidie hebben gekregen (gemeente heeft alleen de akte van oprichting betaald) maar uit eigen geld Yerseke op de kaart willen zetten. Zie: www.proefyerseke.nl We zullen dit meenemen in het overleg met de OVB
Henk:
– Afscheid Eric: hij zal Eric bellen en afspreken om een hapje te gaan eten met de raad.
– We besluiten geen eindtijd meer te vermelden in de notulen.

12. Sluiting
Henk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng. De volgende vergadering staat gepland op 25 juni as.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.