Bestuursvergadering 27-11-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet en Eric Meerdink
_________________________________________________________________________
1. Opening
Henk heet iedereen van harte welkom. Eric heeft zich wegens ziekte afgemeld.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen en zullen op de website worden geplaatst en doorgestuurd naar P. Maris.

3. Ingekomen stukken november

2012.11.04 Bureau Zeeweringen Wandelpad Nieuwlandje Niet op bru.nu
2012.11.09 Gemeente SD Sluiting urinoirs havenplateau Bru Bru 17 informeren
2012.11.11 Gemeente SD Voorstel presentatie nw structuur OW Agenda voorjaarsvergadering, zie 4.
2012.11.12 Gemeente SD Terugkoppeling ontwerp Riekusweel Reactie formuleren, zie 6.
2012.11.14 Gemeente SD Vooroverleg ontwerpbestemming Riekusweel Reactie formuleren? Ja, zie 6.
2012.11.21 Scoop Uitnodiging debat Zeeland/ regeerakkoord Niemand is geweest
2012.11.22 Scoop Uitnodiging Week van de Mediawijsheid Niemand gaat
2012.11.25 E. vd Bos Tekening Park Boys Ronic stuurt door naar gemeente en Stichting Nutsfonds Zierikzee
2012.11.27 W vd Berg Masterplan Ronic formuleert reactie
2012.11.30 Welzijnshuis Reminder aanvraag Nutsfonds Nog reageren

4. Evaluatie openbare vergadering + vaststelling datum voorjaarsvergadering
De leden vonden de zaal prettig. Er waren ca. 30 bezoekers en we kregen een goede pers achteraf. Ook de lengte van de vergadering was prima: niet te lang.
Als datum voor de voorjaarsvergadering kiezen we donderdag 11 of 18 april 2013. Ronic zal beide data checken bij kernbestuurder, Openbare Werken en de Vanger.

5. Informatie bijeenkomst bouwen in eigen beheer
We hebben reacties ontvangen van 10 junioren en 2 senioren, genoeg om een info avond te plannen in week 2 2103. Nico neemt contact op met CPOZ. Ronic zal daarna uitnodigingen laten uitgaan en de pers inlichten. We kiezen voor verenigingsgebouw als locatie voor de bijeenkomst.

6. Plannen Riekusweel
Het plan blijkt niet te downloaden via internet. Ronic zal mw. Henderson om een papieren versie vragen. We hebben echter al wel een tekening gezien op de openbare vergadering. Het plan ziet er leuk en fris uit. We zullen dat melden en nog een aantal aanvullende vragen stellen over
– Voldoende bankjes
– Voldoende vuilnisbakken en poepzakjesautomaat
Tevens zal Ronic benadrukken dat we hopen dat het park reeds na de zomer in gebruik zal kunnen worden genomen. De DR wil graag als feestcommissie voor de opening optreden.

7. Subsidieaanvragen 2013
Aangezien er slecht 2 aanvragen zijn binnengekomen (BOC en Huize Gezelligheid) zal Ronic op de DR website en via Bru.nu een oproep plaatsen.

8. Aanvraag bijdrage Nutsfonds
Ronic zal de offerte en de tekening van het nieuwe ontwerp voor het voetbalveld naar Pethy Maris en Harry Davidse sturen voor 1 december zodat dit nog in december zal kunnen worden behandeld en erbij vermelden dat Nico deze stukken graag nog op korte termijn, samen met H. van den Ouden zal komen bespreken.
Ronic zal de aanvraag ook naar het Nutsfonds sturen met de opmerking dat de gemeente zich buigt over de goedkeuring en dat er wellicht nog posten zullen vervallen op de oorspronkelijke offerte.

9. Onderwerpen voor folder gemeente
Seniorenmiddag, LZNV/frisfeesten, dodenherdenking, kleedjesmarkt, Huttendorp, zwerfvuilactie, ondernemers enquête, Bouwen In Eigen Beheer. Ronic zal de onderwerpen aan Mariëlle Schenk doorgeven en vragen wanneer de definitieve tekst moet worden doorgegeven. De andere leden helpen met het schrijven van de stukjes.

10. Rondje projecten en updates
Eric:
– Nieuwjaarsreceptie 18-01-2013: Henk neemt dit verder door met BOC, Dorpsraad en OVB.
Esther:
– Stuur het financiële overzicht komt na.
Henk:
– Moet vanwege tijdgebrek de bijeenkomsten over het beleid op 3 en 4 december doorschuiven naar januari/februari 2013. Ronic merkt op dat er nu weinig informatie op de website staat en zal daarom de nieuwe folder “Bruinisse Voortvarend” op de site plaatsen, wanneer beschikbaar.
Zie verder de vernieuwde actielijst.

11. Wat verder ter tafel komt
Nico:
– heeft de afwikkeling van Huttendorp 2012 met wethouder Stouten en Openbare Werken besproken. Men was zeer positief over het evenement. We moeten er rekening mee houden dat de door ons beloofde bijdrage wel uitbetaald zal moeten worden. De wethouder wil graag in een vroeg stadium overleg over de locatie voor 2013.
Ronic:
– De datum voor het afsluitend etentje (zonder aanhang) wordt vastgesteld op dinsdag 18 december.
Ze zal Wim en Eric uitnodigen en bij De Vrienden Van Bru reserveren vanaf 19.00 uur voor het aperitief en 19.30 uur aan tafel.
– Noemt de email van Henk van den Ouden over de kwestie uitgang park bij de ijsbaan. Wij zullen het verzoek van de IJsvereniging steunen. Ronic zal Risto de Pager een email sturen.
– Zal de leden spoedig het vergaderschema voor 2013 toesturen (we blijven bij Esther vergaderen)
Esther:
– heeft nog archiefstukken gevonden en zal deze aan Ronic meegeven om belangrijke zaken ertussen uit te halen en te digitaliseren.
Henk:
– Op het vooroverleg met de kernbestuurder is er gesproken over de middelste mossel op het havenplateau. De verkeerssituatie bovenaan de dijk zal gewijzigd worden en het provisorische hekje zal verwijderd worden.

12. Afsluiting
Henk bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.51 uur.
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 28 januari bij Esther thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.