Verslag openbare vergadering 22-11-2012

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Bruinisse
Datum: 22-11-2012
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: NH Verenigingsgebouw, Deestraat 5, Bruinisse
___________________________________________________________________________

1. Opening door Henk Mol, voorzitter
Voorzitter stelt de aanvang van de vergadering uit vanwege het later verschijnen van de sprekers maar begint om 19.55 uur heet iedereen welkom . Hij licht de volgende onderwerpen toe:
– Toelichting op het thema: De Jeugd Heeft De Toekomst
De dorpsraad heeft dit maal voor een thema gekozen: De Jeugd Heeft De Toekomst. : een mooi anti-krimp onderwerp. Behalve de ondernemers enquête zijn alle onderwerpen van deze avond hieraan gerelateerd.
– Ondernemers enquête
Voorzitter noemt de verpauperde kern van Bru die velen een doorn in het oog is. Op zijn kernbezoek in juli heeft de burgemeester de verloedering zelf aanschouwd. Mede daarom heeft hij de dorpsraad gevraagd in gesprek te gaan met betrokken ondernemers om hun visie te peilen. De dorpsraad heeft hiertoe een enquête commissie aangesteld en interviews afgenomen met een tiental betrokkenen. Het rapport hiervan is aan de burgemeester is aangeboden. De dorpsraad zal de opvolging daarvan nauwlettend blijven volgen.
– Bouwen in Eigen Beheer
De dorpsraad zal CPOZ (een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk) vragen het principe toe te komen lichten in een informatieavond in januari 2013. Er bleek voldoende animo in Bruinisse om de mogelijkheden nader te onderzoeken. De vergaderdatum zal via bru.nu en de media worden gecommuniceerd en de personen die per email hebben aangegeven interesse te hebben zullen persoonlijk worden uitgenodigd.

2. Goedkeuring notulen openbare voorjaarsvergadering 6 juni 2012
De zaal gaat, zonder op- en aanmerkingen akkoord met de notulen die op de website van de dorpsraad in te zien zijn.

3. Red het Kikkerbadje??
Net voor de vergadering heeft de voorzitter vernomen dat het kikkerbadje tijdelijk is gered! Hij legt uit dat de gemeente de speelvoorziening ingedeeld heeft in takencategorie C (taken waarvan beëindiging of aanpassing veel onderzoek vergt) Toch ligt het in de lijn der verwachting dat bij groot onderhoud (het bad vertoond grote scheuren) men zal besluiten het bad te sluiten. De dorpsraad vindt het park echter belangrijk voor Bruinisse en zou het badje en de speeltuin graag willen behouden en ziet mogelijkheden in het opzetten van een stichting of vereniging.
Mw. E. de Rooij Voorzitster van speeltuinvereniging Vrij en Blij uit Sint Annaland is uitgenodigd om dit succesvolle concept toe te lichten. Deze vereniging bestaat sinds 1960 en telt inmiddels 800 leden/gezinnen. De inkomsten komen uit sponsoring (o.a. Rabobank) , fondsen, contributie en entreegelden ( gezin € 10,–/jaar, donateurs € 5,–/jaar, los entree € 0,50. De speeltuin is 6 dagen per week, gedurende het hele jaar, geopend en beschikt over winkel en toiletten. Er zijn 7 bestuursleden en 6 vrijwilligers. Kinderen spelen op eigen risico, maar er is op vaste tijden toezicht aanwezig.
De voorzitter bedankt mevrouw en vat het onderwerp samen met de opmerking dat er nog veel overleg nodig is maar dat het goed is dat e.e.a. in de week is gelegd.

Pauze

4. “Rondje Bru”: een interactieve informatieronde, aansluitend op het thema:
– Huttendorp – korte presentatie door M. Schiphorst
Haar droom: een huttendorp in Bruinisse waar kinderen van 4 t/m 14 jaar samen kunnen bouwen en genieten van buitenspelen werd werkelijkheid in de herfstvakantie van 2012. Met behulp van heel veel vrijwilligers en ondersteunt door tientallen sponsoren kan er nu worden teruggekeken op een prachtig evenement waarvoor zij zelfs van de gemeente een dankwoord in de Wereldregio heeft gekregen. Zij bedankt de gemeente voor de fantastische medewerking aan dit evenement en alle sponsoren en vrijwilligers. Inmiddels heeft de organisatie besloten dit evenement ook in 2013 weer te organiseren in de herfstvakantie.
Om hier alvast geld voor te verkrijgen zal er op 22 december as een loterij in Café Het Veerhuijs worden georganiseerd. De opbrengst zal volledig ten goede komen aan het evenement.
– Kinderburgemeester – mw. Ketting v.d. Goot
Dit jaar heeft Schouwen-Duiveland voor het eerst een kinderburgemeester voor de proefperiode van 1 jaar. Anna uit Zierikzee is gekozen uit 28 aanmeldingen . Mw. Ketting benadrukt dat het nut van de benoeming, nl. de burger ( en dan met name de jeugd ) meer betrekken bij de gemeentepolitiek. Als thema van dit jaar is ‘pesten’ gekozen en men streeft ernaar dat hier serieuze vorderingen zullen worden gemaakt.

– C.J.V. – mw. C. Muller
Door ziekte van mevr. Muller vervalt dit onderwerp.

– Scouting Bruinisse – B. Oorbeek, bestuurslid.
Licht de status van de vereniging en de nieuwbouw toe. De geplande 2 jaar in de noodlocatie op de jachthaven is inmiddels 4 jaar geworden. De problemen rond Riekusweel IV en de vluchthaven hebben voor veel vertraging gezorgd, maar inmiddels ligt de procedure ter inzage en het ziet ernaar uit dat er in het 4e kwartaal 2013 gebouwd zal gaan worden. De scouting heeft 80 leden, waarvan 60 jeugdleden en zette zich dit jaar o.a. in op de oranjemarkt en het huttendorp. Men bemerkt een terugloop in het aantal leden (landelijke tendens) maar hoopt dat de nieuwe locatie, die meer in het zicht is van Bru, het tij zal keren. Dhr. Otte prijst de organisatie en is ervan overtuigd dat een dergelijke club zeker toekomst heeft.

– Laat Ze Niet Verzuipen – R. Weijenberg
Ronic geeft een samenvatting van de zaken die er sinds de aftrap van de A(anpak)P(er)K(ern) zijn georganiseerd in het kader van bewustwording van de problematiek rond alcoholgebruik door jeugd.
Zo noemt zij:
– Frisfeest in de Pul. De Pul organiseert inmiddels iedere 1e zaterdag van de maand een alcoholvrij feestje voor kids van 11 tot 16 jaar. Op 2 maart 2013 zal de dorpsraad, samen met het Welzijnshuis en Indigo extra activiteiten ten toon spreiden.
– Alle basisscholen hebben inmiddels een lespakket geïmplementeerd over dit onderwerp.
– Opening van het CJV jaar met een workshop alcoholvrije cocktails
– Ouder- en kind avond op OBS De Meerpaal, met workshop alcoholvrije cocktails en een optreden van Helder Theater
– Speciale thema avond op de opvoedcursus van de reformatorische scholen op Oost-Duiveland.
– Grote informatieavond op 12 maart a.s. waarin Dr. Vd Lely een presentatie over de medische en sociale gevolgen van alcoholgebruik door jongeren zal verzorgen en waar men zal worden ingelicht over de gevolgen van de nieuwe drank- en horecawet.
Zij bemerkt een meer open discussie over dit thema op Bruinisse en dat de bewustwording groter wordt. Tevens denken steeds meer jonge ouders na over het opnemen van de problematiek in de opvoeding. Zij benadrukt dat dit een langlopend project is waar niet snel op te ‘scoren’ is maar ze is blij dat het taboe lijkt te zijn doorbroken.

5. Rondvraag
De voorzitter refereert kort aan alle andere afgeronde en lopende projecten zoals dodenherdenking, kleedjesmarkt, seniorenmiddag en benadrukt dat hij als belangrijkste taak het verbinden van partijen ziet.
1. Rien Kleppe vraagt naar de status van het mountainbike parcours. Ronic antwoordt dat zij samen met haar zoon Vincent (initiatiefnemer) gaat doorpakken. Hij dreigt nl vast te lopen omdat hij slechts verder kan met de procedure wanneer hij zich als stichting of vereniging profileert.
2. Miranda Schiphorst licht een probleem met Connexxion/Arriva toe. Inmiddels is daar al het een en ander over gepubliceerd en ze heeft goede hoop dat het probleem zal worden opgelost. Heeft echter nog wel een tip voor ouders van kinderen die naar Middelharnis reizen: voor 9 december een jaarabonnement aanschaffen.

6. Napraten met een drankje
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.45 uur waarna nog wordt nagepraat onder het genot van een drankje.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.