Bestuursvergadering 29-10-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet en Eric Meerdink

___________________________________________________________________________

1. Opening
Henk heet de aanwezigen van harte welkom en start de vergadering om 20.10 uur.
Hij informeert naar de gezondheid van Wim. Ronic zegt toe daar deze week naar te informeren.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen

3. Ingekomen stukken oktober
2012.10.12 Eva Kuit Filmpje zie agendapunt 8.
2012.10.14 Resultants Verzoek om gesprek zie agendapunt 7 .
2012.10.16 Fondswerving Handboek stichtingsbestuurder zie onder agendapunt 3.
2012.10.19 Bruse Boys Uitnodiging veiling 21-12-12 Esther gaat
2012.10.20 Gemeente SD Terugbetaling subsidie 2011 Esther onderhandeld nog met Pethy Maris
2012.10.21 Reprorecht Factuur 2011-2012 Ronic maakt bezwaar
Omdat de dorpsraad steeds vaker bij evenementen wordt betrokken vinden de leden het noodzakelijk de aansprakelijkheid helder te krijgen. Henk gaat dit oppakken.

4. Openbare vergadering – Ronic
De alternatieve locatie (Verenigingsgebouw) dient goed en duidelijk gecommuniceerd te worden.
Thema: De Jeugd Heeft De Toekomst
Agenda:
1. Opening door Henk (ondernemers enquête – toelichting thema – etc.)
2. Notulen vorige openbare vergadering
3. Red het Kikkerbad??
4. Pauze
5. Interactief rondje.
– Huttendorp
– CJV
– Scouting
– Kinderburgemeester

5. Ondernemers enquête – Nico
a. Rapport en begeleidende brief
Henk dankt Ronic en Nico voor hun werk en benadrukt dat hij blij is het advies van Wim te hebben gevolgd om zich als voorzitter buiten de besprekingen te houden. Ronic zal de verzending van het rapport verzorgen. Henk zal de ontvangst daarvan persoonlijk nabellen. De leden benadrukken dat de acties van de burgemeester hierin nauwlettend moeten worden gevolgd.
b. Donatie Rode Kruis
Als dank voor de gastvrijheid zal Esther een donatie van € 100,– overmaken naar het Rode Kruis. Wim zal het banknummer aan Esther doorgeven en tevens het bestuur bedanken.

6. Bouwen in eigen beheer – Nico
Henk en Nico hebben dhr. Tuinstra, secr. CPOZ op bezoek gehad. CPOZ is intermediair tussen gemeente en potentiele kopers, is een maatschappelijke club en gaan voor duurzaam bouwen. Zij helpen groepen van min. 3 mensen starterswoningen te bouwen tot € 200.000 euro. Alle aanwezige leden zijn van mening dat de DR dit verder moet onderzoeken. Nico zal een inleidend verhaal op papier zetten en zal dit bespreken met M. Lanting van de PZC.
Het onderwerp zal kort in de openbare vergadering aan de orde komen en daarna zal er een aanmeldformulier op bru.nu worden gezet. Bij voldoende belangstelling zal CPOZ een informatieavond verzorgen. Hierna zal de dorpsraad zich terugtrekken.

7. Interview pilot permanente bewoning Elf Boompjes? – Henk
Bruinisse is als pilot gekozen om de woningsituatie in en rond Bruinisse te verkennen. Resultants BV wil daarvoor in gesprek met de Dorpsraad. Henk stemt hierin in. Ronic zal de afspraak op woensdag 06-11-2012 in Bru 17 bevestigen.

8. Kijken naar dat wat er niet is – Ronic
Eva Kuit heeft, aansluitend op de cursus ‘gemeente politiek’ een filmpje (thema van het filmpje – Kijken naar wat er niet is -) doorgestuurd met het verzoek aan de dorpsraadleden om dit gezamenlijk te bekijken. Na het kijken wordt pijnlijk duidelijk dat je slecht let op dat wat je verwacht/wordt gevraagd en je zodoende belangrijke details mist.

9. Rondje projecten en updates – allen
Zie actielijst.
Aanvullingen:
1. Om het beleid van de dorpsraad te formuleren worden de volgende afspraken gemaakt:
Maandag 3 december 20.00 uur: Henk en Nico, bij Henk thuis
Dinsdag 4 december 20.00 uur: Henk, Nico en Ronic, bij Ronic thuis.
2. Ronic zal de oude tekst ( Visie ) weghalen van de website en melden dat wij e.e.a. aan het herschrijven zijn

10. Wat verder ter tafel komt
Nico:
– vraagt of de decembervergadering eventueel vervroegd kan worden. De voorzitter licht toe dat we gewoonlijk de laatste vergadering van het jaar al dinerend afwerken. Nadere bijzonderheden volgen.
Henk:
– Is bij de reünie 25jaar mr. Pieter van Dijcke school geweest.. Heeft daar een foto van het mozaïek gezien op de boeiboord van het oude gemeentehuis.
– Vond het Huttendorp een geslaagd evenement voor alle gezindten. Hij vermoed dat er volgend jaar nog meer kinderen zullen willen meedoen.
– Heeft van dhr. Deurloo van het Nutsfonds gehoord dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een bijdrage om het omgeploegde sportveldje in het park weer op orde te krijgen en tegelijkertijd zo de Parkboys het gewenste grotere veld te bezorgen. Heeft aansluitend de BTL om een offerte hiervoor gevraagd. De Dorpsraad wil dit graag oppakken. Nico zal dit kortsluiten met Henk van den Ouden.

11. Afsluiting
Henk bedankt de aanwezigen en sluit af om 22.33 uur. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 27 november om 20.00 uur bij Esther thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.