Bestuursvergadering 23-04-2012

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk 15, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Eric Meerdink
Aspirant leden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
Afwezig m.v.: Esther Kievit (vakantie)
_________________________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Te bespreken ingekomen stukken
1. Brief van Humanitas over vriendschappelijke bezoeken: mededelen dat de DR hier geen actieve rol in gaat spelen.
2. Brief van BOC over kraam op Koninginnedag: wij gaan hier geen gebruik van maken. Wel vindt Ronic het nuttig om voortaan naambadges te dragen bij evenementen. Wim stelt deze uit voorraad beschikbaar. Ronic en Wim zullen op het feest aanwezig zijn. Wanneer de situatie het toelaat zal Nico ook verschijnen.
3. Email P. Maris over het kernbezoek 2012: zie punt 6.
4. N.a.v. gift aan Bruse Boys: Nico zal over enige tijd het logo van de DR opvragen voor de Wall of Fame.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Financiële stand van zaken – Ronic
Ronic kan hier verder geen toelichting op geven omdat Esther geen overzicht heeft gestuurd.
Wim licht de kosten van de Dodenherdenking 2012 toe. Hij heeft gratis geluid kunnen regelen. Dhr. Sander Flikweert/begraafplaatsbeheerder en mevr. Edith Radewalt verlenen hun diensten om niet. Daarom gaat de DR akkoord met de aanschaf van 2 kadobonnen à €25,-. Bloemstukjes van de scholen, huur dorpshuis, borrel en koffie komen voor rekening van de gemeente. De krans wordt betaald door DR ( €100,– ).

5. Agenda vooroverleg wethouder en openbare vergadering – Henk
Programma openbare vergadering:
19.45 opening Henk
20.00 voorstellen en stemming nieuw lid en adviseur
20.05 goedkeuring kascommissie
20.10 Jessica van As – Maatschappelijke Stage.
20.45 pauze
21.00 rondje Bru. Ronic zal Zeeuwland een herinnering sturen. Ronic maakt ondersteunende powerpoint presentatie. We rekenen met 10 minuten per onderwerp.

Agenda vooroverleg:
1. Doornemen agenda openbare vergadering
2. Dorpsraadvisie. Henk gaat hier met Wim en Nico nog voor om de tafel.
3. Voortgang Masterplan
4. Het Gat van Bru
5. Toekomst Riekusweel

6. Kernbezoek burgemeester – Ronic
Datum: 27 juli van 09.00 – 12.30 uur. Thema 2012: bijzondere locaties / bijzondere mensen. We gaan Wim’s idee: toekomstplannen Aquadelta versus verpaupering dorpskern verder uitwerken. Henk gaat zal dit voornemen in de bespreking met directeur Aquadelta meenemen.
Wim, Nico, Ronic en Henk zullen bij dit bezoek aanwezig zijn.

7. Beleid Dorpsraad – Henk
Henk zal voorstel uitwerken voor het overleg met Wim en Nico. Ronic geeft aan hier ook bij aanwezig te willen zijn. Henk zal alles per email doorsturen ter voorbereiding van het overleg ( na 6 mei i.v.m. privé omstandigheden Nico )

8. Toekomst mozaïek gemeente Bruinisse – Wim
Een aantal maanden geleden is Wim benadert door Bart de Jonge die, in de op te doeken werkplaats Oost, een mozaïek van het wapen van Bru gevonden heeft ( 80x100cm ) Het is beschadigd. Wim zal samen met schoonzoon naar het mozaïek gaan kijken dat Bart heeft veilig gesteld en zal in de volgende vergadering hiervan verslag doen.

9. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
Wim:
* neemt het programma van de dodenherdenking door. Henk verzorgt het welkomstwoord. Wim zal de speech en de afronding voor zijn rekening nemen. Ronic zal het digitale programma doorsturen zodat Wim Sander kan inlichten. Ronic zal pers en overige betrokkenen op de hoogte brengen. Esther zet het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus op papier zodat dit bij de aanvang kan worden uitgedeeld. Wim laat de DR leden zijn speech ter goedkeuring rondgaan. Hij zal Melitta Lanting vragen het evenement te verslaan.

Eric:
* maakt Ronic een compliment voor het leuke openingsfeest van de skatebaan. Er rest 1 openstaand actiepunt: de spijlen moeten dicht bij elkaar worden geplaatst.
* de zwerfvuilactie was succesvol. Ronic hoopt dat de schoolkinderen volgend jaar langer dan 1 uur komen helpen en dat er meer begeleiders zullen zijn.
* gaat het idee van een Nieuwjaarsreceptie nu uitzetten onder BOC en OVB.
* heeft de sponsoring voor de High Tea bijna rond.

Ronic:
* zal Erwin van Gilst –BOC- vragen of Kees Hoogerwerf wordt gememoreerd in de openingsspeech en zo ja of zijn familie hierin is gekend.
* zal aannemers en Emile Dorst aanschrijven over de Bruse Bank en Harry Davidse herinneren aan haar vraag betr. de bank van Klaas Kik
* nadat de aanvraag vergunning kleedjesmarkt is geweigerd, is er inmiddels een 2e aanvraag ingestuurd.
* zal een overzicht van de geplande evenementen Jeugd en Alcohol aan de leden doorsturen.
* gemeente heeft laten weten dat wij pas in mei op de hoogte worden gebracht van de plannen voor Riekusweel.

Henk:
* neemt de column van Esther over.
* het overleg met directeur Aquadelta is aangevraagd.

Esther:
Wegens haar afwezigheid worden de volgende punten uit de actielijst gelicht:
* column vervalt
* met Wim contact opnemen over zijn contact bij het Waterschap i.v.m. het strandje.
* regelen van goedkeuring kascommissie

10. Wat verder ter tafel komt
Wim:
* wilde naar de begroting 2013 vragen maar begrijpt nu dat deze in de visie DR naar voren zal komen.

11. Afsluiting
Henk bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur.
De volgende bestuursvergadering staat gepland op dinsdag 29 mei bij Esther thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.