Openbare vergadering 17-11-2011

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 17-11-2011
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
___________________________________________________________________________

1. Opening door waarnemend voorzitter Henk Mol
De voorzitter is verheugd over de grote opkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij haalt de vergadering van mei 2011 aan die werd voorgezeten door Maria Habraken, welke inmiddels haar taak in de dorpsraad heeft beëindigd omdat zij met haar man een nieuwe uitdaging zijn aangegaan. Hij refereert aan de toren die zij bouwde, voorstellende de grote hoeveelheid taken en projecten van de dorpsraad en het kleine aantal leden. Dit beeld is nog meer uit balans geraakt doordat de raad nu nog maar 4 leden telt. Hij verteld over de vele interessante bijeenkomsten waarvoor de leden regelmatig worden uitgenodigd en doet een oproep voor nieuwe leden.

2. Jeugd en alcohol – interactief optreden door ‘Helder Theater’
Ronic leidt het optreden van Helder Theater (Hester Dadema en Peter v.d. Poort) in door te vertellen dat de Dorpsraad zich al enige tijd ernstig zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s en maatschappelijke schade van het overmatig gebruik van alcohol door jongeren. Een gewoonte die ook in Bruinisse diep in de gemeenschap is geworteld. Met dit optreden hoopt de DR dat de bewustwording over dit probleem op gang wordt gebracht en bespreekbaar wordt gemaakt. Ook verteld zij dat er in het 1e kwartaal van 2012 een aantal ludieke manifestaties zullen gaan plaatsvinden, in samenwerking met de gemeente, politie en Indigo.
Aansluitend brengen Hester en Peter via een aantal rollenspellen een discussie op gang over die rol van ouders/verzorgers in dit geheel.

3. De Dorpsraad licht in over enkele projecten van dit moment
Om niet te ver uit te lopen wordt dit agendapunt beperkt tot:
– het positieve kernbezoek van burgemeester Rabelink aan Bruinisse op 28-10-11.
– de voortgang van de skatebaan waarvan de tijdelijke locatie nu in het park tussen ijsbaan en speeltuin is gepland ( realisatie december/januari )
– aanpak van overlast honden/paardenpoep door middel van plaatsing van meer vuilnisbakken en zakjesdispensers in het dorp.

4. Goedkeuring financiële administratie door de kascommissie
De financiële verantwoording van 2010 is vòòr de vergadering goedgekeurd door Cees Heule en Corrie Lems. Jan Greijn wordt in de vergadering benoemd tot nieuw lid van de kascommissie voor volgend jaar, samen met Cees Heule.

5. Climate proof area’s – toelichting en resultaten onderzoek door dhr. L. Adriaanse en mw. M. Schenk.
De heer Adriaanse geeft een toelichting op het onderzoek naar de invloeden van de klimaatveranderingen voor de Zeeuwse waterhuishouding. Mw. Schenk licht de uitkomsten van dit onderzoek m.b.t. het waterfront voor Bruinisse toe. De beide presentaties over dit onderwerp zijn bij de Dorpsraad op te vragen.

Pauze

6. Goedkeuring nieuwe reglementen.
De oude reglementen worden voorgelegd aan de vergadering en goedgekeurd zonder bezwaren. Dit nieuwe document zal op de website van de dorpsraad worden geplaatst.

7. MZI’s – presentatie door Cees Otte, voorzitter Visserijvereniging Bruinisse.
De nieuwe voorzitter van visserijverenging Algemeen Vissersbelang licht de werkwijze met M(ossel)Z(aadvang)I(nstallatie) toe om zodoende meer inzicht te geven in de voor- en nadelen van deze nieuwe en innovatieve manier van mosselzaadvang. Zo is deze manier van werken veel arbeidsintensiever en nog lang niet duurzaam te noemen. Hij beantwoordt ook enkele vragen vanuit het publiek. Volgend jaar zal er gereflecteerd worden op de behaalde resultaten tot nu toe en zal er een toekomstplan worden opgesteld.

8. Toekomst muziektent
Nu is gebleken dat verplaatsing van de muziektent ca. € 175.000,– zal kosten heeft de gemeente de dorpsraad gevraagd om te peilen hoe de bevolking van Bruinisse denkt over het ev. verdwijnen van dit object wanneer er iets anders voor in de plaats komt. Ronic licht de uitslag van de enquête toe die in Bruinisse is uitgezet in de weken voor de vergadering. Deze uitslag is als volgt samen te vatten: ruim 65% heeft er geen probleem mee dat de muziektent niet elders meer wordt opgebouwd wanneer er iets aantrekkelijks voor terugkomt op bv het nieuwe dorpsplein. Men ziet genoeg mogelijkheden om optredens om een andere, minder dure manieren mogelijk te maken. De volledige uitslag zal op de website van de dorpsraad worden geplaatst.

9. Rondvraag
1. Dhr. M. van Dommele:
Vraagt de dorpsraad waarom zij heeft toegestemd in de nieuwe plannen voor de Deestraat omdat deze zo afwijken van het originele Masterplan. Henk licht toe dat het nieuwe ontwerp is gemaakt met een grotere verkeersveiligheid in het achterhoofd. De gescheiden rijbanen zouden de snelheid uit de straat moeten halen. De extra parkeervakken in het midden daarvan moeten het verlies aan parkeerplaatsen op het kerkplein compenseren. Hij benadrukt dat de bewoners de voorlichtingsbijeenkomst hebben gemist maar geeft aan dat de bewoners verbeteringen altijd met de gemeente kunnen aankaarten.
2. Dhr. Faase:
Vraagt wanneer de slechte staat waarin het fietspad van de Dorpsweg verkeerd wordt aangepakt. Ronic meldt dat hierover reeds 1 schriftelijke klacht was binnengekomen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente laten weten dat de slechtste gedeelten binnen enkele weken worden herbestraat. Over 2 jaar wordt het gehele fietspad opnieuw bestraat.

10. Napraten met een drankje
Om 22.30 uur sluit Henk Mol de vergadering en bedankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje na te kaarten.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.