Bestuursvergadering 01-12-2011

Locatie: Bij Esther thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit
__________________________________________________________________________
1. Inloopkwartiertje
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Henk opent de vergadering om 20.11 uur en bedankt Esther voor de gastvrijheid.

3. Ingekomen stukken

2011.11.01 Wandelnetwerk Schouwen Duiveland Notulen 11-10-11 Allen Ter kennisgeving
2011.11.02 Dorpsraad Scharendijk Dorpskrant november Allen Ter kennisgeving
2011.11.03 Gemeente SD Concept notulen klankbordgroep Allen Ter kennisgeving
2011.11.04 De Zeeuw Factuur webhosting Esther Ter betaling
2011.11.05 Dorpsraad Oosterland Uitnodiging openbare verg. 29-11-11 Allen Niemand is geweest
2011.11.06 Eco Scooter Factuur scooterhuur kernbezoek Esther Ter betaling
2011.11.07 Toneelgroep Helder Flyer Alcohol jeugd Allen, gem SD Ter kennisgeving
2011.11.08 Gemeente SD Onderzoek Vluchthaven en RW 4 Allen Ter kennisgeving
2011.11.09 Gemeente SD Email nieuwsbrief Allen Ter kennisgeving
2011.11.10 Gemeente SD Evaluatie gesprek vluchthavenbewoners Allen Ter kennisgeving
2011.11.11 Gemeente SD Notulen klankbordgroep Allen Ter kennisgeving
2011.11.12 Gemeente SD Antwoord op petitie dorpshuizen Allen Ter kennisgeving
2011.11.13 Gemeente SD Uitnodiging evaluatie Hart v. Leefbaarheid Allen Henk en Ronic geweest
2011.11.14 Gemeente SD Kennisgeving verkeersplan Allen Ter kennisgeving
2011.11.15 Gemeente SD Vooraankondiging 12-12-11 Allen Henk gaat
2011.11.16 Helder Theater Factuur optreden openbare vergadering Esther Ter betaling
2011.11.17 Drukkerij Repro Betalingsherinnering Esther Ter betaling
2011.11.18 Bewoners Deestraat Klacht over herinrichting Allen Henk heeft beantwoord
2011.11.19 KNHM Werkplaats Allen Ter informatie
2011.11.20 Krello print Factuur muziek enquête Esther Ter betaling
2011.11.21 Laat Ze Niet Verzuipen Uitnodiging minisymposium 20-12-11 Allen We gaan niet
2011.11.22 Mariska Jumelet Kerstmarkt Allen Ronic heeft geantwoord
2011.11.23 Mariska Jumelet Sfeer in Bru Allen Opvolgen
2011.11.24 Gemeente SD Nieuwsbrief Dag v.d. Dialoog nr. 6 Allen Ter kennisgeving
2011.11.25 ZVKK Nieuwsbrief Plattelandlandparlement Allen Ter kennisgeving
2011.11.26 A. den Hulster Nieuwsbrief Watersnoodpad Allen Ter kennisgeving
2011.11.27 Welzijnshuis Programma workshops Ronic Ronic was verhinderd
2011.11.28 Rinko Sound Factuur huur beamer Esther Ter betaling
2011.11.29 Scoop Uitnodiging 09-12-11 Allen We gaan niet
2011.11.30 Bruse Boys Uitnodiging 09-12-11 Allen Esther gaat
2011.11.31 Gemeente SD Uitnodiging Dag van de Dialoog Allen Henk is geweest
2011.11.32 Rijkswaterstaat Uitnodiging opening verzorgingsplaats Allen Niemand geweest
2011.11.33 Gemeente SD Verslag WMO bijeenkomst Henk Ter kennisgeving
2011.11.34 Gemeente SD Vervanging haag begraafplaats Allen Ter kennisgeving
2011.11.35 ZVKK Deelnemerslijst Plattelandsparlement Henk Ter kennisgeving
2011.11.36 Welzijnshuis Kerst high-tea voor eenzame ouderen Allen Opvolgen

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd, kunnen verstuurd en op de site geplaatst.

5. Cursus gemeentebestuur – Ronic
Iedereen kan op 31 januari, 6 en 9 februari. Ronic zal dit aan Eva doorgeven en haar om een kostenopgave vragen.

6. Voorstel Kerst/Nieuwjaar High Tea – Henk
Alhoewel kort dag, vinden we het idee toch te goed om af te wijzen. Ronic maakt een conceptbrief (goedkeuring Henk) om de diverse gremia te peilen over interesse en medewerking.

7. Oversteekplaats N59 – Henk
Henk heeft inmiddels overleg gehad met Ad Cornelisse over dit onderwerp. Blijkt dat de N59 vroeger een weg is geweest waar je officieel over mocht steken. Nu is het een autoweg en dus verboden. Diverse dorpsraden voor ons hebben dit reeds aangekaart bij Rijkswaterstaat, zo ook de fietstunnel vanuit het park. Ronic merkt op dat er op Noord-Beveland (bij Geersdijk) momenteel ook een onderdoorgang wordt gegraven. Henk gaat contact opnemen met mw. Flach (CDA) en Rijkswaterstaat.

8. Evaluatie bijeenkomsten en openbare vergadering – allen
Eric:
– Overleg BOC-OVC-DR
Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest. De BOC bruist van de ideëen en hebben diverse leuke evenementen voorgesteld. Ze hebben de OVB gevraagd een tent met horeca en toiletgelegenheid neer te zetten. Ze hebben tot 9 januari (volgende bijeenkomst) de tijd om hier over na te denken. Eric heeft de BOC voorgesteld om leden te werven en zodoende een buffer op te bouwen. Ook zijn er nog vele andere suggesties gedaan (gebaseerd op evenementen elders in het land, zoals straten versieren, schaatsbaan) Eric heeft het idee dat men er positief in staat

Henk:
– Hart van Leefbaarheid
Ronic en Henk zijn naar de afronding van de pilot Hart van Leefbaarheid in Dreischor geweest. Schouwen Duiveland is 1 van de 5 Nederlandse gemeenten die hier actief mee aan de slag is gegaan. De wethouder geeft aan dat het project wordt voortgezet. Henk is voornemens om de dorpsblik levend te houden en meer terug te pakken. Het blijkt dat er steeds meer facetten uit terug komen.

Esther:
– Afscheid Maria.
De leden waardeerden de uitnodiging om bij Maria thuis afscheid te nemen.

Allen:
– Openbare vergadering
De opkomst was goed (ca. 70 personen) Hoewel het programma te vol was en de opening wat te lang, was het een leuke avond met veel positieve reacties achteraf.
Henk zal de inwoners van de Deestraat vragen naar de stavaza op dit moment is.

Ronic:
– Inloopavond Zeeuwind
Is daar samen met Eric naar toe geweest. Hoewel druk bezocht waren er weinig mensen uit Bru. Op Tholen is er een actiegroep opgericht tegen het windmolenpark.
Bru vindt het kennelijk een goede plek.
– Laat ze niet verzuipen manifestatie in Terneuzen
Was een interessante en inspirerende bijeenkomst.
– Workshops Welzijnshuis
Was verhinderd, maar heeft de reader nagestuurd gekregen. Er wordt besloten dat de DR vanaf nu gaat twitteren. Henk zal een account aanmaken en de berichtjes posten. De andere leden zullen hem ideeën aanreiken.

Henk:
– Plattelandsparlement Den Haag
Was samen met Ronic een dag in de 2e Kamer. Hebben de workshops Duurzame Energie en Burgerparticipatie bezocht. Zijn daar beiden weer extra geïnspireerd geraakt.
– Overleg met wethouder
Hebben daar de agenda van de openbare doorgenomen. We hoorden dat de aanvang van de nieuwbouw van het scoutinggebouw in mei 2013 start. Ad Verseput was geschokt na ons bericht over het overlijden van Arnold v.d. Wees.
– Dag v.d. dialoog
Heeft deelgenomen aan de groep in Bru bij Tom Hage. Speerpunt uit het gesprek was: luisteren naar elkaar.

9. Rondje project en actiepunten updates – allen
Zie actielijst.

Eric:
– skatebaan ligt op schema. Hoopt binnenkort te vernemen wanneer de plaatsing een feit is. Ronic en Eric zullen de opening nader bespreken.

Esther:
– zal begin januari alle subsidieontvangers aanschrijven om hun jaarrekening op te sturen. Tevens zullen diegenen die nog niet voor 2012 een aanvraag hebben ingediend daaraan worden herinnerd. Ronic maakt hiervoor een concept.

Ronic:
– Eef van Brummelen heeft gelukkig eindelijk gereageerd op onze vragen over
1. doelnetjes voor de Maisstraat: komen nieuwe doeltjes met spijlen
2. de kosten van het kikkerbad: zullen we binnenkort de opgave van ontvangen
– heeft na de vergadering aan Miranda Otte gevraagd of zij wellicht bij toe wil treden bij de DR. Zij heeft toegezegd hierover te zullen nadenken.
– heeft mw. Haeck inmiddels gesproken en haar het inrichtingsplan voor het centrumgebied toegestuurd.
– zal samen met Henk een aantal teksten van de website herschrijven.
– zal op de website vermelden dat het inloopkwartier van 19 december vervalt

Henk:
– neemt contact op met het CJV over mogelijke locatie consultatiebureau.

10. Wat verder ter tafel komt
– Esther/Ronic: Tonie (Dorpshuis) heeft een sms gestuurd over onterechte geruchten die er rondgaan over de huur van de vloer van de sportzaal. Ronic heeft hem laten weten dat de betrokken partij absoluut geen subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor dit evenement.
– Eric: mist de mosseltribune op het havenplateau. Ronic zal dit inmiddels nagevraagd bij Harry Davidse.

11. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.13 uur.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.