Bestuursvergadering 31-10-2011

Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit
__________________________________________________________________________

1. Inloopkwartiertje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Henk heet iedereen welkom. Vanwege een bijeenkomst over de skatebaan stapt Eric later in.

3. Ingekomen stukken
2011.10.01 Dialoog SD Nieuwsbrief Dag vd Dialoog nr. 3 Ter kennisgeving
2011.10.02 Welzijnshuis Herhaling uitnodiging vrijwilligersontbijt We gaan niet
2011.10.03 Gemeente SD Aanvang werkzaamheden sportcomplexTer kennisgeving
2011.10.04 Heidemij Kern met pit 2011 Ter kennisgeving
2011.10.05 Gemeente SD Nieuwsbrief Ter kennisgeving
2011.10.06 Gemeente SD Uitnodiging bijeenkomst nieuw WMO beleid Henk kon niet. Notulen worden opgestuurd.
2011.10.07 Welzijnshuis T. Vos Uitnodiging themabijeenkomst jeugd Esther. Ronic zal haar aanmelden.
2011.10.08 ZVKK Agenda Plattelandsparlement Henk en Ronic gaan. Henk rijdt
2011.10.09 Welzijnshuis Uitnodiging workshops 16-11 Ronic gaat
2011.10.10 Dorpsraad Scharendijke Dorpskrant Ter kennisgeving
2011.10.11 Repro de Eilanden Factuur Posters ledenwerving Ter betaling
2011.10.12 ZVKK Agenda 12-11-11 Henk en Ronic gaan
2011.10.13 KNBLO T. Klanke Nieuwsbrief Watersnoodpad Ter kennisgeving
2011.10.14 A. de Ruiter Idee muziektent Ter opvolging, zie rondje
2011.10.15 Dialoog Schouwen Duiveland Nieuwsbrief SD in dialoog Ter kennisgeving
2011.10.16 Dorpsraad Serooskerke Tureluur herfst 2011 Ter kennisgeving
2011.10.17 BOC Uitnodiging Zeeuwse Avond Ronic gaat
2011.10.18 J. Hoep Verzoek kerstboom 2011 Ter opvolging
2011.10.19 Scouting Bru F. Niese Begroting LBC 2011 Ter behandeling
2011.10.20 Welzijnshuis Halfjaarverslag welzijn 2011 Ter kennisgeving. Bij Henk
2011.10.21 Zeeuwind Uitnodiging voorlichtingsavond 1 november Ronic en Eric gaan

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd en zullen door Ronic worden verspreid en gepubliceerd.

5. Cursus gemeentebestuur – Henk
Eva Kuit is bereid gevonden om het bestuur een cursus ‘gemeentelijke politiek’ te geven. Het bestuur wil hiervoor uittrekken: € 250,– voor 1 dagdeel / € 500,– voor 2 dagdelen. Ronic zal Eva vragen hoeveel tijd ze nodig heeft en een haar aantal data in januari 2012 laten opgeven.

6. Ondertekening nieuwe reglementen – Ronic
De nieuwe reglementen zullen voorafgaande aan de openbare vergadering door de 4 leden worden ondertekend. Er zullen enkele exemplaren in de zaal op tafel ter inzage worden neergelegd.

7. Oversteekplaats N59 – Henk
Dit agendapunt zal op de volgende bestuursvergadering worden behandeld.

8. Evaluatie bijeenkomsten en kernbezoek 28-10-2011 – allen
Het bezoek was zeer geslaagd. Henk en Ronic ontvingen burgemeestersechtpaar Rabelink en Pethy Maris. Het programma: met een eco-scooter op bezoek bij fam. de Ruiter op Zijpe, Cees Otte (toelichting MZI) en Joeri de Zeeuw. Voor het volgende bezoek zal het programma iets minder vol worden ingepland.

9. Vaststellen agenda overleg wethouder 14-11-2011 – Henk/Ronic
Ronic zal de volgende agenda opsturen naar Pethy
1. inhoud najaarsvergadering
2. nieuwe locatie Rabobank
3. stand van zaken nieuwbouw kop Nieuwstraat
4. stand van zaken nieuwbouw dreef
5. uitkomst en evaluatie uitkomst onderzoek Vluchthaven-Riekusweel
6. nieuwbouw scouting Bruinisse
7. wat verder ter tafel komt ( Plattelands Parlement )

10. Voorbereiding openbare vergadering – allen
1. Opening – Henk.
2. Jeugd en alcohol – Ronic. Zij zal Hester mailen om te vragen of zij rekening willen houden met de geloofsovertuiging van een deel van het publiek, ca. 30 minuten
3. Rondje projecten:
• Henk:
– politiek en actief burgerschap
– consultatiebureau (actiepunt GGD bellen)
– Rabobank
– uitkomsten onderzoek vluchthaven/Riekusweel
• Ronic:
– vuilnisbakken, zakjes voor hondenpoep.
– skatebaan (op verzoek van Eric)
– kernbezoek burgemeester
– stoere Bruse bank
4. Leefbaarheidbudget en kascontrole – Esther
– nieuw kascommissie lid benoemen
– dodenherdenking
– strandje
5. Nieuwe reglementen – Ronic
6. Climate proof areas – Leo Adriaanse (Rijkswaterstaat) en Mariëlle Schenk (gemeente SD)
pauze
7. Presentatie MZI – Cees Otte, ca 30 minuten inclusief vragen
8. Toekomst muziektent – Ronic
9. Wat verder ter tafel komt – Henk
10. Afsluiting – Henk

11. Rondje project en actiepunten updates – allen
Eric:
– skatebaan: Eric heeft een onderhoud met Cees Otte en Marcel Konijnenburg gehad over de locatie. Ondanks een eerdere toestemming bleek de ijsclub toch niet blij met de gekozen locatie naast de container op de ijsbaan. Er ligt nu een voorstel om de skatebaan in de groenstrook tussen speeltuin en ijsbaan te plaatsen. Dit zal worden besproken met Harrie Davidse. Verwacht wordt dat dit niet op problemen zal stuiten en dat er snel toestemming zal worden gegeven. Eric verwacht niet dat er omwonenden met bezwaren zullen komen.
– plannen gesprek Dorpsraad-Ondernemersvereniging-BOC. Na een eerder gesprek waarbij de ondernemersverenging verstek liet gaan, lijkt het maar niet te lukken om de 3 partijen om de tafel te krijgen. Het BOC heeft veel goede ideeën, maar kan niet lang meer wachten met de organisatie van de diverse Koninginnedagevenementen. Ronic zal de volgende dag contact opnemen met Heleen Duinhouwer van Magnifique.
– verkeerssituatie B. Hagelaan: wordt van de lijst afgevoerd.

Esther:
– de offerte van BTL voor opzanden van het strandje is binnen, maar men heeft geen sponsoring toegezegd. Esther zal navragen.
– de kascontrole is geregeld
– de column wordt op de agenda van de volgende vergadering gezet
– afscheid Maria: 25 november. Aanvangstijd volgt later.

Ronic:
– heeft het bezoek aan L. Soldaat van de Vic wegens drukke werkzaamheden uitgesteld naar februari 2011.
– zal Joeri vragen om assistentie vragen bij onze ledenwerving. De posters zullen de week erop overal worden opgehangen.
– heeft via allerlei kanalen aandacht gevraagd voor onze openbare vergadering (wereldregio-pzc-bru.nu-alle e-mailcontacten etc)
– vergroting fietsenstalling nog niet uitgezet, want de goede foto is nog niet gemaakt kunnen worden
– heeft contact gelegd met dhr. Bos bestuur dorpshuis. Heeft ze nog niets op terug gehoord.
– de uitnodiging voor gezamenlijk dorpsraden overleg is verstuurd ( 24 januari )
– Bruse bank: ze twijfelt aan de geschiktheid van het door H. Davidse aangeboden meerpaalhout. Zal dit nog opnemen met meubelmaker Dorst en houtzagerij Beuzenberg
– overdracht Maria is afgehandeld

Henk:
– consultatiebureau: wijst er op dat het alternatief èn de huidige locatie te koop staan en zal contact opnemen met betrokkenen.
– oversteek N59 komt in de novembervergadering terug.
– Wout is druk bezig met motie en onderzoek Riekusweel IV

12. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– Heeft LIFE in Zierikzee benaderd vanwege de zuilen die in de Westhoek zijn geplaatst en waarop het MZI principe staat afgebeeld. Helaas zijn deze zuilen niet geschikt om in de vissershaven te plaatsen (zijn bedoeld voor indoor gebruik) Tonnie Jumelet heeft de dorpsraad gevraagd om bij te springen in de aanschaf van portalen bij de ingangen naar het dorp waarop bv evenementen kunnen worden aangekondigd. Het bestuur vindt dit een commerciële uiting en dient door de ondernemersvereniging e.a. te worden gerealiseerd.

Eric:
– heeft rondje Bru gedaan en constateert dat er ontzettend veel positiefs gebeurd in het dorp.

13. Afsluiting
Henk sluit om 22.11 uur de vergadering af.
De volgende vergadering staat ingepland op 1 december.
De vergadering van 19 december wordt een etentje in The Sailors’ Inn (reeds gereserveerd)

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.