Bestuursvergadering 31-10-2011

1. Inloopkwartiertje
2. Opening
3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
5. Cursus gemeentebestuur – Henk
6. Ondertekening nieuwe reglementen – Ronic
7. Oversteekplaats N59 – Henk
8. Evaluatie bijeenkomsten en kernbezoek – allen
9. Vaststellen agenda overleg wethouder – Henk
10. Voorbereiding openbare vergadering – allen
11. Rondje project en actiepunten updates – allen
12. Wat verder ter tafel komt
13. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.