Bestuursvergadering 20-12-2011

Locatie:                         Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

Deelnemers:                 Eva Kuit (voorzitter), Eric Meerdink, Allard Tuitel, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.k.:                Esther Kievit, Maria Habraken

Gast:                              Ad Cornelissen

___________________________________________________________________________

1. Opening

Eva opent de vergadering en introduceert onze gast Ad Cornelissen (oud voorzitter Dorpsraad Bruinisse) en stelt voor het agendapunt van de 2e bushalte als 1e te behandelen.

Hierna leest ze gewoontegetrouw een verhaal van Toon Tellingen voor.

2. 2e Bushalte – Ad Cornelissen

Ad is uitgenodigd om te vertellen wat er rond dit onderwerp heeft gespeeld. Rond 2004 heeft de toenmalige dorpsraad de kwestie van de 2e bushalte opgepakt, helaas zonder beoogd resultaat. Enkele namen waarmee toen uitgebreid contact is geweest: P. de Winter (gemeente SD) en dhr. Cevet (Provincie). Struikelblok toen was dat men tijd tekort zou komen in de dienstregeling wanneer er een 2e bushalte in Bruinisse moest worden aangedaan (hoek Molenweg-Dorpsweg?) Volgens Eva gaat de provincie in 2013 opnieuw aanbesteden en is het dus zaak om onze wensen z.s.m. neer te leggen. Argumenten voor een 2e bushalte: Riekusweel IV, nieuwe sportvelden, vergrijzing bevolking. Voordeel: een 2e bushalte zal geen extra overlast veroorzaken want rijdt niet door de dorpskern. Eva zal de politieke lijnen oppakken, Eric de rest.   

 Ad had zelf nog enkele vragen:

           1. Er rijden zeer regelmatig grote vrachtwagens door het dorp rond schooltijden met opstoppingen tot gevolg. AH bezorgt buiten de uren waarin ouders kinderen brengen en halen. Kan dit ook niet met de andere transporteurs worden afgesproken? Aktie: Eva.

            2. N.a.v. een vraag over de voorrangssituatie op de Hageweg laat Eric een plan zien dat als voorstel dient voor de verbetering van de verkeerssituatie rond het viaduct N59.

Overigens dient dit plan door de raad te worden voorgelegd aan de verkeerscommissie/masterplan. Ronic zal het plan digitaliseren en naar Allard toesturen.

Voorstel is om de uitkomst op 12 januari mee te nemen in het overleg met de wethouder.

            3. Is er al meer bekend over de gevaarlijke kruising Rijksstraatweg/Langeweg. Toentertijd heeft het waterschap erkent dat hier iets moest gebeuren. Tot op heden is er echter nog niets veranderd. De dorpsraad wil dit in een later stadium oppakken.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering.

De notulen worden ter vergadering goedgekeurd. Ronic stuurt deze naar Pethy en plaatst ze op de website.

4. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)

De acties hierop zijn reeds uitgezet.

5. Uitgangspunten leefbaarheidsubsidies – voorstel Esther

6. Toekenning subsidieaanvragen – voorstel Esther

Esther kan door omstandigheden niet aanwezig zijn. Eva zal met Esther communiceren dat het penningmeesterschap in de nieuwe bestuurssamenstelling professioneel dient te worden aangepakt. Ronic zal tot 1 juni 2011 tijdelijk ondersteunen.

Omdat dit agendapunt niet weer kan worden uitgesteld, worden de kwesties zonder Esther behandelt. De door Eva voorgestelde criteria worden goedgekeurd. Esther en Ronic zullen aan de hand van deze criteria een procedure en formulier opstellen zodat het voor alle aanvragers duidelijk is waar hun aanvraag aan moet voldoen. Allard zal een aparte tab voor subsidie aanmaken op de website en deze 2 documenten hier toevoegen. Ronic zal de aanvragers voor 2011 op de hoogte stellen van het toegekende bedrag en hen tevens de nieuwe formulier voor 2012 toesturen.

De aanvragen voor 2012 dienen vòòr 1 maart 2011 bij de dorpsraad te zijn ingediend.

Besloten wordt de volgende subsidieaanvragen voor 2011 als volgt te honoreren:

SFB iekennen vdt de volgende subsidieaanvragen voor 2011 als volgt te honoreren:Visserijdagen:  €750,– = structureel + 1-malige verdubbeling vanwege 50jarig bestaan.( € 750,– uit de spaarpot, BOC € 900,–,Bejaardensoos Ons Genoegen € 500,–.Bandconcours € 500,–, Winterfeest € 250,–

Eric vraagt bij ondernemersvereniging na wat er van de kerstsubsidie is aangeschaft i.p.v. de gebruikelijke kerstboom.

7. Stand van zaken werkgroep misbruik genotsmiddelen – Ronic

Marianne Ketting is aan boord, Wout vd Berge vind zichzelf niet geschikt, Yvonne vd Berge heeft afgeslagen i.v.m. tijdgebrek. Ronic vraagt verder: Mariska Jumelet, Annelies Moet en Patricia vd Berge. Eric benadert Bart Kik en Kees Kempe. Eva heeft toezeggingen van Cees van Liere en Jelle den Engelsman. Zij zal dhr Munter nogmaals bellen. Ronic zal Maria (Carolien vd Bos, Jeroen Hoep) en Esther (Wilco Hanzen) naar stavaza vragen.

Eva en Ronic zullen de bijeenkomst voorbereiden.

8. Cursusaanbod – Ronic

Ronic zal Pethy als volgt inlichten:

Eva:     Word, Excel

Eric:    Word, Excel

Allard:            Marketing

Ronic:             Effectief omgaan met div. instanties/overheden

Maria:             Momenteel geen interesse

Esther:            Vergadertechniek, Budgetteren, Effectief communiceren.

9. Diverse updates

a. Update vandalisme/overlast bushalte – Eric gaat dit in begin januari 2011 opstarten

b. Update skatebaan – Eric. De nieuwe sportvelden worden omheind dus daar kan geen skateplek komen. Echter, in het nieuwe park zou wellicht wel een baan worden gerealiseerd. We zullen dit punt op de agenda van het overleg met de wethouder laten zetten. Eric gaat Bert Hak bellen over de tijdelijke baan.

c. Update vuilnisbakken – Ronic. Harry Davidse heeft toegezegd in januari een proef te  starten met 2/3 bakken met zakjes. Na plaatsing zullen wij via de website communiceren over het opruimen van honden- en paardenpoep.

d. Update pimp-de-panden – Allard. Er zijn nog geen reacties binnen gekomen op onze brief.  Agendapunt overleg wethouder Verseput op 12 januari.

e. Update consultatiebureau – Eva. Er is nog geen uitsluitsel. Zij gaat R.v.B. van ’t Opper wederom benaderen.

f.  Samenvatting overleg dhr. de Winter – Eric. Verzoek fam. Jumelet: P. de Winter is op 10-12-2010 de situatie ter plekke komen bekijken. De verkeerssituatie Deestraat-B.Hagelaan is gevaarlijk en kan zo niet blijven bestaan. Fam. Jumelet dacht aan een drempel, maar dat wordt afgeraden vanwege overlast. Men denkt na over een versmalling of 1-richting verkeer. De dorpsraad zal Joeri vragen hier een poll over te plaatsen met de vraag of er ook ruimte is voor ideeën.

Bijeenkomst met dhr. de Winter op 16-12-2010: notulen worden nagezonden. Eric overhandigt Ronic een tekening voor verbetering verkeerssituatie Havendijk/Noorddijk ter hoogte van het viaduct. Zie ook punt 2.2.

 g. Bijeenkomst(en) herinrichting visserijhaven – Eva. De grove structuur is klaar. Nu moeten er arrangementen worden gevonden. Er wordt al volop gebrainstormd. Binnenkort start er een cursus gastvrouw/gastheer. Zij zal ondernemers benaderen die eventueel interesse zouden kunnen hebben voor een dergelijke training.

Tevens heeft zij de workshop ‘Havenplateau Bruinisse – climate proof areas’ bijgewoond. Is interessant voor de lange termijn. Op 25 januari is er weer een bijeenkomst.

h. Organisatie bijeenkomst collega dorpsraden – Ronic. Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt behandeld in de januari vergadering.

i. Vergaderschema 2011. Het schema bestuursvergaderingen blijft onveranderd (iedere laatste maandag van de maand). De volgende openbare vergadering staat op 19 mei 2011. Ronic stuurt schema rond, informeert de beheerder van het dorpshuis en vermeldt deze data op de website.

10. Doornemen actielijst. De actielijst wordt geactualiseerd

11. Wat verder ter tafel komt

Eva: gaat alle leden uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel bij haar thuis op 8 januari om 17.00 uur.

Allard: Vanwege vakantie zal hij er op de februari vergadering niet zijn.

Ronic: Het versturen van een kaartje bij geboorte en overlijden is helaas niet mogelijk vanwege bescherming van de privacy.

12. Afsluiting

Eva bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.