Bestuursvergadering 29-11-2010

Locatie:                        Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

Deelnemers:                 Eva Kuit (voorzitter), Eric Meerdink, Allard Tuitel, Esther Kievit, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.k.:                Maria Habraken

__________________________________________________________________________

Inloopkwartiertje:

De dorpsraad heeft dhr. A. Blok uitgenodigd om ons te informeren over zijn zorgen aangaande de toekomst van ‘Camping Bru”. Hij is, net al vele andere omwonenden, bang dat de nieuwe eigenaar de 33, nieuw te bouwen huisjes (tijdelijk) zal verhuren aan mensen die overlast zullen veroorzaken.

De dorpsraad zal de kwestie in het decemberoverleg met de wethouder aankaarten. 

  1. Opening

Eva heet iedereen welkom. De dorpsraad kan terugkijken op een geslaagde openbare vergadering. Bij de diverse leden zijn louter positieve reacties binnen gekomen. Het lijkt er op dat het dorp er weer in gaat geloven. Daarna begint Eva de vergadering zoals gebruikelijk met een verhaal van Toon Telligen.

2. Goedkeuring notulen 27-10-2010

De notulen worden goedgekeurd en zullen naar Pethy worden verstuurd.

Naar aanleiding van:

– Eva en Ronic zijn naar de 1e bijeenkomst van het Zeeuwse Plattelands Parlement geweest. Daarin stond actief burgerschap centraal. Ook kregen wij wederom bevestigd dat er in vele dorpen met dezelfde problemen wordt geworsteld en wij zullen daarom binnenkort het voortouw nemen om een bijeenkomst te organiseren voor alle dorpsraden van Schouwen-Duiveland.

– Allard heeft met Joeri gesproken over onze wens om de ev. subsidie aan het winterfeest te koppelen aan een bestemming die de leefbaarheid ten goede komt. Eva heeft gezien dat er standjes komen tegen alcoholgebruik.

– Allard zal de verzonden brief betreffende pimp-de-panden doorsturen naar de rest van de dorpsraad.

– Er wordt in het dorp positief gereageerd op onze nieuwe website. Het is echter wel belangrijk dat deze constant wordt bijgewerkt.

3.   Ingekomen stukken (zie aparte lijst)

 De in november ingekomen stukken behoeven verder geen actie. Ter vergadering ingekomen:

– Allard geeft de meest actuele variant van het plan Grevelingendam aan Ronic, die deze documenten in zal scannen en verspreiden.

– Eric heeft een subsidieverzoek van de bejaarden soos ontvangen. Helaas is Eva aangaande deze subsidie niet door Pethy ingelicht.

– Ronic heeft een uitnodiging voor een workshop verenigingshaven ontvangen. Eva zal hier naar toe gaan.

De dorpsraad vraagt zich af er bij de herinrichting van de visserijhaven geen mogelijkheden zijn om impulsen vanuit de ondernemers te honoreren. Volgens zeggen zou dit de subsidie in de weg staan (bv. botenhuis Snoque Deux)

4. Financiële stand van zaken+begroting 2011/2012

5.  Procedure subsidieaanvragen

Vanwege het uitblijven van de benodigde stukken zal de behandeling van de ingekomen subsidieverzoeken naar de vergadering van 20 december a.s. worden verplaatst.  Eva geeft een beknopte samenvatting van het subsidieoverleg met Pethy, met de conclusie dat er onder de streep uiteindelijk 20% minder te besteden valt vanuit het leefbaarheidbudget.  Dit zullen we ook communiceren met de aanvragers. Als reden voor de late behandeling kunnen we aandragen dat wijzelf ook pas kortgeleden zijn geïnformeerd. Ronic zal de aanvragers verzoeken een begroting in te sturen (SFB, BOC, Ons Genoegen, Stichting Scoutiviteiten ) Bovendien willen we graag weten welk bedrag er aan de uittocht van Sinterklaas wordt uitgegeven. Wanneer er nog vragen zijn mogen de aanvragers met Eva bellen.

Voor de volgende vergadering zal Esther met een notitie komen waarin onze uitgangspunten worden benoemd en een standaard formulier voor de aanvragers van een subsidie.

6. Update skatebaan

Vanwege begrijpelijke bezwaren van de omwonenden van de bushalte, moeten we nu op zoek naar:

a. een tijdelijke locatie (industrieterrein, Riekusweel, nieuwe voetbalvelden)

b. een blijvende locatie voor de skateplek (nieuwe voetbalvelden)

Eric en Eva zullen eerst Bert Hak bellen en daarna het voetbestuur benaderen om e.e.a. officieel aan te lopen.

Eric zal contact opnemen met Adrie Verhulst, gem. SD om de alternatieve plaatsen door te geven.

7.  Inloop/spreek(1/4) uurtje

Vanaf nu stellen we, 15 minuten voor iedere bestuursvergadering, het inloop spreekmoment weer in. Allard zal dit communiceren via de website.

8.  Statuten+reglementen

Allard geeft de stichtingsstatuten over aan Ronic. Zij zal het nodige doen om alle gegevens te updaten naar de huidige situatie. Zij zoekt tevens de oude reglementen op. Esther zal de bank benaderen om het postadres voor de bankafschriften te wijzigen. Het punt zal terugkomen op de agenda van de januari vergadering.

9.  Werkgroep vandalisme/overlast bushalte

N.a.v. het overleg met omwonenden van de bushalte is besloten hiervoor de diverse partijen met elkaar in contact te brengen. Eric zal de bemiddelende rol spelen tussen bewoners en gemeente.

10.  Publicatie notulen

De notulen van de openbare vergadering worden goedgekeurd en kunnen gepubliceerd op de website.

11.  Vuilnisbakken

Ronic zal binnen enkele dagen het vuilnisbakkenplan inleveren bij Harrie Davidse. Tevens zal zij met Harrie bespreken wat er te doen is aan de paardenmest in het park en de wens van enkele dorpsbewoners om in de wintermaanden honden te weren rond de ijsbaan.

12.  Doornemen actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

13.  Wat verder ter tafel komt

Eric:    AH wil graag een jaarlijkse zwerfvuil opruimdag organiseren. Ronic vraagt dorpsraad Oosterland naar hun ervaringen bij een dergelijk evenement.

Eva: n.a.v. Allards opmerking over een jeugdburgemeester deelt zij mee dat ze het daar nog te vroeg voor vindt.  De begeleiding zou veel tijd kosten en die is er nu niet.

         uit de raadstukken blijkt dat het consultatiebureau voorlopig nog 6 maanden onveranderd openblijft, omdat de GGD die tijd nog nodig heeft om alle problemen in kaart te brengen. Zij gaat wel vragen stellen  over het feit dat het Opper heeft gemeld geen ruimte vrij te hebben.

Ronic: de gemeente stort binnenkort weer €250,– als bijdrage in de aanschaf van een kerstboom. Er is toestemming om deze te gebruiken voor uitbreiding van de kerstverlichting zoals de ondernemersvereniging wenst. Ronic zal dit meedelen aan het bestuur. Eric zal Esther doorgeven op welke rekening gestort moet worden.

            In de decembervergadering zal de kwestie 2e bushalte op de agenda staan. Zij zal Ad Cornelissen hiervoor uitnodigen.

14.  Afsluiting

 Eva sluit de vergadering om 22.10 uur.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.