Bestuursvergadering 27-10-2010

Tijdstip:                        20.00 – 21.30 uur

Deelnemers:                 Eva Kuit (voorzitter), Allard Tuitel, Maria Habraken, Eric Meerdink, Esther Kievit,  Ronic Weijenberg (notulen)

Gast:                            Jaap Verseput (interview en opname film Welzijnshuis)  

_______________________________________________________________________________

  1. Opening

Eva heet iedereen welkom en begint zoals gebruikelijk met een verhaaltje van Toon Tellegen.

2.   Goedkeuring notulen 27-09-2010

De notulen worden goedgekeurd en zullen naar Pethy Maris worden verstuurd.

3.  Ingekomen stukken/mededelingen

Eva en Ronic naar de 2e bijeenkomst van het Zeeuwse Plattelands Parlement op 13 november a.s. Maria meldt dat zij voorlopig geen uitnodigingen zal aannemen vanwege drukke persoonlijke omstandigheden. In gevallen dat allen zijn verhinderd zal Ronic dit melden aan de organisator.

4.  Financiële stand van zaken

Esther wordt verzocht een concept begroting voor 2011 te maken om die in de volgende bestuursvergadering te bespreken.

5.   Subsidieverzoeken

 We gaan Pethy uitnodigen om het hele subsidietraject toe te lichten en vragen haar om een overzicht van verleende subsidies op papier te zetten vòòr onze openbare vergadering omdat er wellicht al vragen zullen worden gesteld. Voorstel Eva om dit ook met andere dorpsraden op te nemen.  Ronic zal proberen een bijeenkomst met Pethy plannen op 17 november 19.00 uur in het Dorpshuis. De reeds ontvangen verzoeken worden doorgenomen. Er worden diverse subsidies vastgesteld.

Voor wat betreft de aanvraag van Joeri de Zeeuw voor een bijdrage aan het winterfeest: de leden hebben er bezwaar tegen als onze bijdrage bv wordt aangewend om drank van aan te schaffen. Wel willen we geld geven om b.v. bij te dragen aan de beveiliging in het kader van de leefbaarheid. Allard en Ronic zullen dit diezelfde week nog met Joeri bespreken. Esther zal vòòr de volgende vergadering een voorstel voor de toekenningscriteria opstellen (kan ze ev. de collega dorpsraden voor raadplegen) De aanvraag van Stichting Festiviteiten Bruinisse voor 2011 zal later dit jaar worden behandeld. 

6.   Agenda openbare najaarsvergadering

19.30 uur inloop, 19.45 uur beginnen.

–          Inleiding – Eva

–          Kennismaking met Freek Hullekes, aanspreekpunt Gemeente Schouwen Duiveland m.b.t. politiezaken

–          Presentatie nieuwe jachthaven Bruinisse door Henk Gravestein, bedrijfsleider

–          Pauze

–          Dorpsblik: Eva algemene intro ( 2e bushalte )

  • hondepoep / Ronic
  • skatebaan / Eric, Maria
  • pimp-de-panden / Allard
  • Leefbaarheidsbudgetten-subsidies / Esther

 Besloten wordt om geen kopjes op tafel te plaatsen maar via een buffet te serveren. Dit om de kosten te drukken, zeker nu we 2x per jaar een openbare vergadering moeten uitschrijven. Tonie zal worden ingelicht.

 7.     Update skatebaan

 Eva meldt het goede nieuws dat het college heeft ingestemd met de halfpipe, niet in de laatste plaats door Mitch Hak’s bijdrage. We zijn in gesprek met de gemeente, ook over de wens van de jeugd voor een funbox. Eric gaat nu 2 groepjes opstarten:

1. Maria met de jongelui over de toekomst (met Welzijnshuis ) + openingsfeest.

2. Eric: ondersteunt technisch en bestuurlijk: wat is de planning, vervoer, waar?

Tevens gaat Eric een bijeenkomst plannen met het welzijnshuis, de omwonenden en de jeugd. Opdracht is zorgen voor draagkracht in de omgeving.

8.     Update pimp-de-panden

 Allard heeft al contact opgenomen met een eigenaar van een pand op de Lange Ring, die positief staat ten opzichte van onze plannen en graag wil meewerk. De brief naar de div. eigenaren zal worden verstuurd vòòr de openbare vergadering.

9.    Update Visie Vluchthaven

 Ronic meldt dat de wethouder naar onze bezwaren heeft geluisterd en toegezegd binnenkort met alle betrokkenen om de tafel te gaan, precies zoals de dorpsraad heeft bepleit.

10.       Voortgang nieuwe website

De site nadert zijn afronding. Vrijdag 29 oktober is er een sessie met Joeri gepland waarin hij uitleg zal geven hoe de site kan worden ‘gevuld’.

11.       Doornemen actielijst

 12.     Wat verder ter tafel komt

Eva:

– Iedereen is blij dat de Bruse bibliotheek open mag blijven. Maria is contactpersoon om mee te      denken over lange termijnoplossingen.

 – Is gebeld door Ad Blok die haar vertelde dat bezwaren tegen de inlaatplannen voor 11 november a.s. moeten worden ingediend. Hij vroeg of de dorpsraad hem wil steunen. Ofschoon wij nog geen nieuwe schets hebben ingezien, gaan we daar niet in mee. Eva heeft dhr. Blok gevraagd een email naar de secretaris te sturen die deze door zal sturen naar haar.

Esther:

– in november vergadert het team van de kerstmarkt weer en zij zullen Bru’s Got Talent bespreken.

Ronic:                               

– vraagt of het mogelijk is om actief nieuwe leden te gaan werven. Allard zal dit via een advertentie op de nieuwe website en bv de Wereldregio gaan inzetten.

13.       Afsluiting

 Eva bedankt iedereen voor de getoonde inzet en sluit de vergadering om 22.10  uur.

De volgende vergadering is op maandag 29 november a.s. in het Dorpshuis De Vanger. Graag tijdig nieuwe agendapunten aanleveren bij Ronic.

Onze december-vergadering staat voor maandag 20 december op de kalender.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.