Notulen Bestuursvergadering 25-02-2014

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter , Esther Kievit, Edith Carelsen en Wanda Asmuss-van der Gaag
___________________________________________________________________________
1. Opening
Esther heeft afgebeld vanwege complicaties bij haar zwangerschap. Jammer genoeg heeft Wim Jumelet bij Henk te kennen gegeven niet langer als adviseur voor de dorpsraad te kunnen optreden. Hij heeft al zijn energie nodig voor zijn herstel.
Ronic vraagt Wim de kwestie van het mozaïek nog te regelen en vragen hem of hij nog betrokken wil blijven bij de jaarlijkse dodenherdenking.

2. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen
Deze worden zonder aanpassingen voor akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken januari/februari
2014.01.03- WMO raad: we hebben geen gehoor gegeven aan de uitnodiging. Edith vraagt of zij dit in haar portefeuille mag hebben. De leden zijn hiermee akkoord.
2014.01.10- Scoop: wij zijn niet ingegaan op de uitnodiging.
2014.01.11- Verkiezingsdebat: Nico is naar het verkiezingsdebat geweest en vond de aanpak heel leuk.
2014.01.14- Helaas was niemand in de gelegenheid om naar de herdenking van de ramp te gaan.
2014.01.19- Krimp café: helaas was niemand in staat om te gaan.
2014.02.27- Getijdencentrale: niemand is geweest
2014.02.28- Woon beleid: niemand is geweest
2014.02.32- Mini symposium: de raad vond dit geen toegevoegde waarde hebben.
2014.02.33- Zeeuwland: Ronic zal 10 en 17 maart communiceren als vergaderdatum
2014.02.36 – Eric: Ronic zal 6 -13 maart met hem communiceren.
Nagekomen: uitnodiging Karen Mellegers om op 3 maart in het gemeentehuis de presentatie rekenkameronderzoek bij te wonen. Wanda en Edith willen met Henk mee.
Nagekomen: SMWO: aangaande ouderensubsidie. Ronic stuurt deze door en zet het in de volgende vergadering op de agenda.

4. Evaluatie nieuwjaarsreceptie – Ronic/Henk
Hoewel er veel gemeenteraadsleden (en de wethouder) en ondernemers aanwezig waren zoeken we nog wel meer aansluiting bij bewoners. We gaan nog nadenken over hoe hen te bereiken ( andere locatie, lokkertje, muziek, aanwezigheid prominente Bruënaar ) en zullen in de pers een vooraankondiging doen van de onderwerpen.

5. Evaluatie oproep hardrijders in de bebouwde kom – Ronic
Via diverse kanalen zijn 23 reacties op onze oproep binnen gekomen. De klachten gaan over diverse straten, maar er springen er een paar uit. De leden besluiten de aanvraag voor de ‘smiley’ te plaatsten voor Dr. De Kockstraat / Vanger/ Molenweg, ter h oogte van de tennisbaan
Een meting op de Nijverheidsweg geldt als 2e optie. Ronic zal dit opnemen met dhr. de Winter/ wijkagent.

6. Masterplan Dorpshuis – Henk
Henk vraagt de leden hun reacties op het plan vòòr 3 maart richting Ronic te sturen.

7. Begrotingen 2013 – Subsidieaanvragen 2014 – Esther
Doordat we verwachten dat Esther haar werkzaamheden nog niet snel zal kunnen oppakken, stelt Henk haar taken voorlopig over te nemen. Hij zal met haar contact opnemen en zal samen met Ronic een opzet van aanvragen 2014 en begrotingen 2013 rondsturen. Daarna zullen we iedereen berichten.

8. Financiële stand van zaken – Esther
Behandelen we op de volgende bestuursvergadering

9. Rondje projecten en updates – allen
Ronic:
– De zwerfvuilactie vindt dit jaar plaats op 20 maart as. Helaas is zij zelf verhinderd maar ze zal alles voorbereiden, zodat Wanda en Edith(?) de actie op de dag zelf kunnen begeleiden.
– Het concept pva voor het mountainbikeparcours ligt bij GZH, we wachten op terugkoppeling.
Henk:
– Heeft C. de Danschutter gevraagd om info over de late bus in het verleden, maar daar nog geen terugkoppeling over ontvangen. Hij zal nabellen.
– Windmolenprojectgroep: in de komende tijd gaat hij zich daarin verdiepen.
Nico:
– Meeuwsen: er moet eerst een bestemmingsplan wijziging komen. Belangstelling voorinschrijving was redelijk groot. Riekusweel is meer dan overtekend. Diverse kavels zijn al in optie uitgegeven. Hij waarschuwt ervoor dat de beleidsstukken niet leidend mogen worden.
– Pakt Koningsdag (zaterdag 26 april) na de voorjaarsvakantie op. Nb: ballongas wordt door de BOC geregeld.
Wanda:
– geeft boekje over vervoer aan Henk. Hij zal het inscannen en daarna retourneren.
– Windmolens: ze heeft een krantenartikel bij zich over windmolens die meer dan 22 kilometer uit de kust komen te staan en niet zichtbaar zijn vanaf de wal.

10. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– Bezoekje aan Eric Meerdink gaan we organiseren op 6 of 13 maart.
– Verzoek ontvangen om aanvulling weggeslagen zand strandje Boomdijk. Helaas ziet de raad er geen heil in om een actie op zetten voor zandsuppletie, omdat dit ieder keer terug zal komen. We zullen dit bericht op de website zetten.
– Ronic kondigt haar aftreden aan op de openbare vergadering in april. Henk bespreekt de vacature en vraagt of er een vrijwilliger is die de secretariaatsfunctie op zich wil nemen. Edith en Wanda wil er wel over nadenken. Ronic maakt een overzicht van haar taken en de tijd die ze daaraan kwijt is om alles te regelen.
– Ronic adviseert de dorpsraad om de beursvloer op 16 april te bezoeken en de Rotary in te schakelen voor nieuwe leden
Edith:
– heeft gehoord dat het opvullen van het gat van Bru pas in december staan starten.

11. Afsluiting
Henk sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.
De volgende bestuursvergadering staat op dinsdag 25 maart as gepland bij Henk thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.