Bestuursvergadering 29-01-2013

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering om 20.15 uur en bedankt de leden voor de mooie kraamcadeaus. Tevens komt ter sprake dat e-mails die naar Eric Meerdink onbestelbaar retour komen. Tot nader order kunnen we de post naar eric.e.meerdink@gmail.com sturen.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder wijzigingen/aanvulling akkoord bevonden.

3. Ingekomen stukken december + januari
December 2012
2012.12.01 Gemeente SD Schets Riekusweel IV Allen Ter inzage
2012.12.02 Gemeente SD Schets Riekusweel park Allen Ter inzage
2012.12.03 A. Tuitel Wegwijzers Bruinisse Allen Agendapunt 6
2012.12.04 Uitgeverij Handboek fondsenwerving Allen Niet bestellen
2012.12.05 Bureau Roos Reactie op BIEB Allen Ter info
2012.12.06 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrief Allen Ter info
2012.12.07 OVB Concept DSV 2012 Allen Verdere actie?
2012.12.08 Deltacommissaris Deltanieuws jrg 2 nr 6 Allen Ter info
2012.12.09 DR Nieuwerkerk Uitnodiging 9-1-2013 Allen We gaan niet
2012.12.10 DR Renesse Dorpsenquête Eric Heeft gereageerd
2012.12.11 Gemeente SD Nieuwsbrief Allen Ter info
2012.12.12 Gemeente SD Factuur leges huttendorp Esther Ter betaling
2012.12.13 Gemeente SD Herinnering terugbetaling bijdrage Esther Heeft gereageerd
2012.12.14 Gemeente SD Aanlevering papieren versie Riekusweel Allen Ter info
2012.12.15 Niels Habraken Mogelijke locaties MZI opslag Allen Agendapunt 7
2012.12.16 Huize Gezelligheid Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.17 Huttendorp Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.18 Joeri de Zeeuw Factuur website 2013 Esther Ter betaling
2012.12.19 KVK Factuur aanvraag statuten Esther Ter betaling
2012.12.20 Nw. Neele Factuur Najaarsvergadering Esther Ter betaling
2012.12.21 NH kerkkoor Opheffing koor Esther Ter info
2012.12.22 OVB Onderzoek centrum Allen Verder actie?
2012.12.23 Ouderensoos Ons Genoegen Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.24 Scouting Bruinisse Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.25 SFB Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.26 The Message Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.27 DR Serooskerke Tureluur Allen Ter info
2012.12.28 Visserskoor Kerstkaart Allen Ter info
2012.12.29 Visserskoor Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.30 Waterschap Scheldestromen Retour waarborgsom Allen Inmiddels gestort
2012.12.31 Wielercomité Bruinisse Subsidieaanvraag 2013 Esther Agendapunt 5
2012.12.32 Zeeuwland Uitnodiging 13-december-2013 Allen Ronic is geweest

2012.12.07:
We zullen de problematiek op 30-01 aankaarten bij het college en inspreken op de raadsvergadering. Daarnaast gaat Henk stukken opvragen bij gemeente en AH.
2012.12.22:
OVB komt nog terug op met een datumvoorstel voor overleg. DR hoopt dat dit onderzoek bij zal dragen maar we zullen niet financieel bijspringen.

Januari 2013
2013.01.01 Bruse Boys Terugkijken op de opening Allen Ter info
2013.01.02 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrieven 3x Allen Ter info
2013.01.03 Dhr. Lancee Verzoek om vlag Bruinisse Voortvarend M. Schenk Retourvraag gesteld
2013.01.04 DR Serooskerke Uitnodiging en programma herdenking Watersnood Allen We gaan niet
2013.01.05 DR Brouwershaven Platform DR Allen In afwachting
2013.01.06 Gemeente SD Uitnodiging gesprek 30 jan. Henk en Nico Henk,Nico,Ronic gaan
2013.01.07 Gemeente SD Opknappen beursje Allen Ter info
2013.01.08 Gemeente SD Aanslag precariorechten 2012 Nico en Henk Wie pakt dit op?
2013.01.09 Gemeente SD Informatieavond Riekusweel 28-01 Allen Esther gaat
2013.01.10 Gemeente SD Kennisgeving ter visie legging Riekusweel Allen Reactie formuleren?
2013.01.11 Gemeente SD Vooraankondiging zaagwerkzaamheden Allen Ter info
2013.01.12 Gemeente SD Fietsomleiding Bruinisse Allen Ter info
2013.01.13 Gemeente SD Publicatie voorontwerp bestemmingsplan recreatieterreinen Allen Ter info
2013.01.14 Henk Mol Geboortekaartje Thamar Allen Ter info
2013.01.15 Kees van Rixoort Verzoek tot interview met Nico over BIEB Nico Volgt
2013.01.16 KNBLO Uitnodiging 2 febr. Niet Ronic gaat niet
2013.01.17 ZVKK Nieuwsbrief 1-2013 Allen Ter info
2013.01.18 Nutsfonds Ontvangst aanvraag subsidie Allen In afwachting
2013.01.19 Gemeente SD Programma watersnoodherdenking Allen Henk en Ronic gaan
2013.01.20 Provinciale Staten Uitnodiging watersnoodherdenking Allen Zie boven
2013.01.21 Scoop Buurtbus Allen Reactie formuleren?
2013.01.22 SLZ ANWB borden Allen Ter info
2013.01.23 Studium Generale Zeeland Uitnodiging 15 jan Allen We gaan niet
2013.01.24 Welzijnshuis WAK 2013 Allen We gaan niet
2013.01.25 ZVKK Netwerkbijeenkomst 19-2-13 Allen Wie gaat?

2013.01.08
Ronic zal navraag over doen op 30/01.
2013.01.10
Er was veel belangstelling op de informatieavond (ca. 40 inschrijvingen op kavels) Grondprijzen waren nog niet bekend. Enige negatieve reactie op bouwoverlast in de Roggestraat. We zullen wethouder laten weten dat wij het zorgelijk vinden dat er geen transparantie lijkt te bestaan in de volgorde van inschrijvingen en dat de grondprijs duidelijk moet worden gecommuniceerd.
2013.01.22
Omdat Bruinisse een goede ov ontsluiting heeft is de buurtbus bij ons (nog) niet noodzakelijk. We zullen Scoop laten weten dat we de vraag om vrijwilligers op bru.nu zullen zetten.
2013.01.25
We gaan niet.

Nagekomen:
Dorpsraad Ouwerkerk: Uitnodiging opening dorpshuis Ouwerkerk 01.03.13: Henk gaat.
JMC factuur n.a.v. verplaatsen van het bord met de oude mannen. Henk vraagt Esther deze te voldoen. Ronic stuurt OVB een verzoek om 50% mee te betalen.
BOC uitnodiging tot gesprek Koninginnedag 11.02.13: Nico en Erik gaan.

4. Evaluatie bijeenkomst bouwen in eigen beheer – Nico
De informatieavond was goed bezocht. Het verhaal van CPOZ sloeg aan en er was voldoende belangstelling voor een 2e avond op 21-02-13 in The Sailors Inn. Ronic stuurt notulen door aan de leden. Nico heeft toegezegd voorlopig nog zijn medewerking te verlenen aan het project.

5. Subsidieaanvragen 2013 – Esther
Binnengekomen:
Organisatie Gevraagd bedrag Toegekend Begroting 2012 ontvangen
BOC 1.000,– 1.000,– Ja
Ons Genoegen 250,– 250,– Nee
Huize Gezelligheid 550,– 250,– Nee
SFB 1.000,– of meer 750,– Ja
Visserskoor 250,– 250,– Nee
Koor The Message 250,– 250,– Nee
Huttendorp 250,– 250,– Nee
Wieler commitee Geen bedrag 200,– Nee
Scouting 1.000,– 500,– Nee
3.700,–
Er is € 3.926,– te verdelen voor 2013, we houden dus nog € 226,– over voor onvoorzien.
Ronic zal de organisaties aanschrijven ( we storten pas na ontvangst jaarrekening 2013 )

6. Wegwijzers en borden op Bru – Henk
a. Ronic zal de gemeente verzoeken om oude bewegwijzering te actualiseren. N.a.v. een vraag van Esther zal Nico de bewegwijzering (of het gebrek daaraan ) aankaarten bij het bestuur van Bruse Boys.
b. Henk heeft opgemerkt dat Yerseke een flinke pot met Europees geld + een bijdrage vanuit gemeente Reimerswaal heeft aangewend om een stichting op te zetten die het toerisme op Yerseke promoot en vraagt Nico te onderzoeken of dit voor Bru wellicht ook te realiseren valt.
Ronic zal Allards mail beantwoorden.

7. Mogelijke locatie MZI opslag / Habraken – Henk
De dorpsraad bespreekt het idee. De leden spreken hun voorkeur uit voor clustering van de opslagplaatsen. We denken echter dat het idee richting Visserijvereniging moet. Henk zal dit oppakken en aan Cees Otte voorleggen. Hij zal tevens voorstellen dat de dorpsraad daar graag in mee wil denken.

8. Rondje projecten en update actielijst – allen
Eric:
– Gaat weer een zwerfvuilactie opzetten i.s.m. de scholen
– Zal met Nico naar het BOC overleg over Koninginnedag 2013 gaan
Esther:
– Zal net als vorig jaar de dodenherdenking organiseren (Nico assisteert in de voorbereiding) Henk zal de speech verzorgen.
Ronic:
– Zal een enquête uitvoeren onder de omwonenden van de skatebaan. Wanneer er geen bezwaren zijn kan de huidige locatie blijvend worden gehandhaafd.
Henk:
– Nieuwjaarsreceptie was voor herhaling vatbaar. Volgend jaar gaan we wel iets meer reclame maken in het dorp. De rekening is binnen en zal worden doorbelast aan de medeorganisatoren via de verdeelsleutel.
– Voor het schrijven van beleid en visie reserveren Henk, Nico en Ronic 12 en 14 maart (locatie Noordijk)

9. Wat verder ter tafel komt
Nico:
– Wanneer sportpark Bannink in Zierikzee gereed is zal Delta Sport niet meer trainen in Bruinisse. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het dorpshuis. Hij dringt erop aan dat de toekomst van het dorpshuis wordt meegenomen in de nieuwe visie.
Ronic:
– Krijgt toestemming op de vergunning kleedjesmarkt 2013 aan te vragen . Zal echter mw. Stoel vragen of hier precariorechten op van toepassing zijn.
Esther:
– Heeft brief gekregen over de wijziging in de subsidieregeling. Ronic zal de brief rondsturen. De leden worden gevraagd hierop te reageren.
– Spreekt met Ronic af op 19 maart om 20.00 uur om alle stukken voor de vaststelling subsidie 2012 voor te bereiden.
Eric:
– Operatie van Wim is goed gegaan. Hij gaat nu weer aansterken. Eric en Esther zullen hem namens de dorpsraad op gaan zoeken.
Henk:
– Bespreekt gesprek met burgemeester/wethouder. Gespreksonderwerpen:
 Detailhandel structuurvisie
 Centrum autoluw of niet?
 Leegstaande panden gedwongen slopen?

10. Afsluiting
Ondanks de uitgebreide agenda lukt het Henk om de vergadering om 22.20 uur af te sluiten. De volgende vergadering is op maandag 25 februari a.s.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.